Co se děje v naší třídě?

PROFIL ZELENÉ TŘÍDY

Vaše děti vychovávají a vzdělávaji:

Bc. Nicole Vilášková, DiS.

Bc. Cveta Mistríková

O Vaše děti se starají také správní zaměstnanci:

Pavlína Šuhajdová

Kamila Kundrátová

Zelená třída se nachází v přízemí naší mateřské školy ve vchodu A a je laděna do zelené barvy. Je rozdělena na jednu třídu a jednu hernu. Ve třídě se stolečky probíhají ranní činnosti u stolečku, individuální činnosti s dětmi, didaktické hry a stravování. Součástí třídy je interaktivní tabule, se kterou se pravidelně pracuje v rámci vzdělávání dětí. V herně pak probíhají dopolední angličtina, komunitní kruh k danému tématu, řízená činnost, hudební činnosti u klavíru, hry v koutcích a polední odpočinek.

V zelené třídě je zapsáno 21 dětí, z toho 6 dívek a 15 chlapců ve věkové skupině 3 – 6 let. Ve třídě působí 2 pedagogové a lektorka angličtiny. Vzdělávací nabídka v rámci integrovaných bloků odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, který podléhá RVP PV. V rámci integrovaných bloků plánujeme aktivity k dosažení cílů, které vedou ke splnění očekávaných kompetencí a výstupů. Témata jsou rozdělena na týdny. Každý týden jsou rodičům vyvěšeny informace, o čem si s dětmi povídáme na nástěnce v šatně. Všechny výrobky a pracovní listy dětí jsou také popsány, jaké aktivity jsme dělali, jaké cíle jsme sledovali. U dětí také probíhá logopedická prevence (oromotorická cvičení v ranním kruhu, nácvik dýchání, sluchová diferenciace, rytmizace aj.)

Ve třídě se podařilo navodit příjemnou atmosféru a osvojit si třídní pravidla, která si často připomínáme, aby se děti cítily dobře a v bezpečí.

Po dobu probíhající rekonstrukce budovy MŠ není k dispozici tělocvična k velkému cvičení, které obvykle probíhalo jednou týdně. Školní zahrada je po dobu rekonstrukce uzavřena. K pohybovým aktivitám je tedy využívána herna a pobyt venku. V zimních měsících každé pondělí navštěvujeme saunu, která je v suterénu MŠ. Probíhá další spousta kroužků – judo, zpívánky, lekce plavání, lyžařský výcvik, angličtina, návštěva solné jeskyně, výtvarný kroužek.

Září 2021

Po prázdninách jsme se s dětmi opět rádi přivítali, moc jsme se na sebe těšili. V zelené třídě se letos sešly stávající děti s těmi nově příchozími půl napůl a konečně už přibylo i množství holčiček :-).

V důsledku rozsáhlé rekonstrukce budovy mateřské školy je provoz do určité míry omezen. Příchody a odchody dětí probíhají pouze vchodem B. Tělocvična a zahrada je během rekonstrukce uzavřena, pohybové aktivity probíhají v herně a při pobytu venku.

Stále však pravidelně jednou týdně navštěvujeme infrasaunu a to vždy v pondělí od 8:15 hodin, proto prosíme rodiče o včasný příchod do MŠ. Byl zahájen kurz plavání, výtvarný kroužek, lekce judo a kroužek zpívánek.

Adaptace nových dětí proběhla bez větších problémů a ve třídě se podařilo navodit atmosféru plnou pohody a veselé nálady. Starší děti seznámili nově příchozí se zavedenými pravidly třídy a vtáhly je do kolektivu dětí.

Říjen 2021

Od října nás provází podzimní nálada. Chodíme na procházky co nejčastěji to počasí dovolí a užíváme si sběru kaštanů, krásně zbarveného listí a pohybových aktivit.

Nově příchozí děti se již plně zadaptovaly, seznámily se s třídními pravidly a režimem dne v MŠ.

Během října proběhne vánoční focení, dopolední haloweenský karneval pro děti v maskách, drakiáda pro rodiče a děti a začne také dopolední výuka angličtiny.

Listopad 2021

V listopadu si užíváme podzimních radovánek v parku – sbíráme kaštany, listy a jiné přírodniny na společné tvoření. Chodíme obdivovat krásy okolí – park, radnici a další okolí mateřské školy. Rekonstrukce budovy a vnitřních prostor se ukončuje. Začali jsme pravidelně navštěvovat infrasaunu, kurzy plavání a pravidelně probíhají lekce kroužku judo. Navštívilo nás loutkové divadlo a ze školkových akcí proběhla broučkiáda společně s lampionovým průvodem. Společně s dětmi se také budeme účastnit dílniček v divadle loutek na téma „Moje vlastní plošná loutka“ a začne tenisová průprava jednotlivých tříd. O průběhu tenisu vás budeme informovat v rámci jednotlivých tříd.

Komentáře jsou uzavřeny.