Zelená třída

Vaše děti vychovávají a vzdělávají:

Bc. Nicole Vilášková, DiS. třídní učitelka

Adriana Murgašová

O Vaše děti se starají také správní zaměstnanci:

Pavlína Šuhajdová

Kamila Kundrátová

Zelená třída se nachází v přízemí naší mateřské školy ve vchodu A a je laděna do zelené barvy. Je rozdělena na jednu třídu a jednu hernu. Ve třídě se stolečky probíhají ranní činnosti u stolečku, individuální činnosti s dětmi, didaktické hry a stravování. Součástí třídy je interaktivní tabule, se kterou se pravidelně pracuje v rámci vzdělávání dětí. V herně pak probíhají dopolední angličtina, komunitní kruh k danému tématu, řízená činnost, hudební činnosti u klavíru, hry v koutcích a polední odpočinek.

V zelené třídě je zapsáno 21 dětí, z toho 6 dívek a 15 chlapců ve věkové skupině 3 – 6 let. Ve třídě působí 2 pedagogové a lektorka angličtiny. Vzdělávací nabídka v rámci integrovaných bloků odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, který podléhá RVP PV. V rámci integrovaných bloků plánujeme aktivity k dosažení cílů, které vedou ke splnění očekávaných kompetencí a výstupů. Témata jsou rozdělena na týdny. Každý týden jsou rodičům vyvěšeny informace, o čem si s dětmi povídáme na nástěnce v šatně. Všechny výrobky a pracovní listy dětí jsou také popsány, jaké aktivity jsme dělali, jaké cíle jsme sledovali. U dětí také probíhá logopedická prevence (oromotorická cvičení v ranním kruhu, nácvik dýchání, sluchová diferenciace, rytmizace aj.)

Ve třídě se podařilo navodit příjemnou atmosféru a osvojit si třídní pravidla, která si často připomínáme, aby se děti cítily dobře a v bezpečí.

Po dobu probíhající rekonstrukce budovy MŠ není k dispozici tělocvična k velkému cvičení, které obvykle probíhalo jednou týdně. Školní zahrada je po dobu rekonstrukce uzavřena. K pohybovým aktivitám je tedy využívána herna a pobyt venku. V zimních měsících každé pondělí navštěvujeme saunu, která je v suterénu MŠ. Probíhá další spousta kroužků – judo, zpívánky, lekce plavání, lyžařský výcvik, angličtina, návštěva solné jeskyně, výtvarný kroužek.

Komentáře jsou uzavřeny.