Technické vzdělávání v MŠ

Pokračuje realizace projektu „Technické vzdělávání v MŠ“

V rámci projektu „Technické vzdělávání v MŠ“ (CZ/FMP/11b/01/023), který je podpořen dotací z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, proběhla dvojice vzdělávacích aktivit pro pedagogy zapojených MŠ.

První březnová aktivita (v projektu se jednalo již o aktivitu č. 4), s názvem „Pedagog ve světě techniky“, se uskutečnila v termínu 14. – 16. 3. 2019 v MŠO, Hornická 43A, p.o. a následně v Dolní oblasti Vítkovice:

„Mateřská škola Hornická představila svoji koncepci technického vzdělávání a rovněž odprezentovala ukázky práce z lekcí „Malé technické univerzity“ a s pomůckou „Anna a Leon experimentují“. Přednášku dále obohatily svým vystoupením zástupkyně VŠB Mgr. Jarmila Černá (metodik popularizace vědy a techniky), Mgr. Kateřina Jenešová (koordinátor projektu „Svět v pohybu“) a Ing. Dagmar Gluchová (odborný lektor projektu „Svět v pohybu“). Za DOV vystoupila paní Mgr. Ivana Češková. V závěru odpoledne se pedagožky pod vedením pana Samuela Fojtů seznámily s možnostmi využití „Sami lišt“ jak pro tvorbu dřevěných modelů, tak i pro rozvoji matematických představ dětí. V sobotu hostila účastnice projektu Dolní oblast Vítkovic, kde vzniklo mnoho nových nápadů na propojení předškolního vzdělávání s těmito úžasnými prostorami a expozicemi.“ Za účastníky uvedla Mgr. Chadzipanajotidisová, ředitelka MŠO, Hornická 43A, p.o.

Druhá březnová aktivita, s názvem „Výzkumně laděná koncepce“, se konala v Trnavě v termínu 28. – 30. 3. 2019 a jejím organizátorem byla partnerská Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava. Cílem této vzdělávací aktivity pro pedagogy bylo seznámení se s teoretickými východisky koncepce přírodovědného a technického vzdělávání. Tematicky laděné workshopy v Trnavě lektorovala doc. Žoldošová z Pedagogické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě:

„První den proběhlo seznámení se s plánováním a realizací výuky ve smyslu empirického poznávání. Další část vzdělávání byla praktická, zaměřili jsme se na poznávání přírodních jevů – stíny, světlo, zvuk, magnetismus, energie – např. pokusy s přenosem zvuku pomocí vlastních vyrobených telefonů, zkoumání vlastností materiálů, vytváření jednoduchých elektrických obvodů, zjišťování přítomnosti kovů v předmětech apod. V další části aktivity byla naplánována prohlídka historického centra Trnavy. Vyprávění průvodce nám poodhalilo slavnou historii města Trnava jako prvního svobodného královského města. Druhý den se pokračovalo v praktických aktivitách. Účastníci se seznámili s jednoduchými technickými stroji – ozubená kola, kladka. Poznatky využívali v řešení praktických úkolů pro děti v mateřské škole. Rovněž se věnovali i technickým výzvám, kde řešili stavbu věže a výrobu auta na balónový pohon.“ Za účastníky uvedla PaedDr. Hambálková, PhD., ředitelka Základné školy s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava.

Naše zapojení do projektu

Naše MŠ Blahoslavova se zapojila do mezinárodního projektu (Česká a Slovenská republika) a v rámci programu INTERREG V-A podporuje a realizuje technické vzdělávání v MŠ. Společně s dalšími dvěma ostravskými MŠ a jednou MŠ z Trnavy (Slovensko) realizujeme v průběhu celého školního roku 2018/2019 několik aktivit zaměřených především na rozvoj praktických manuálních dovedností a technického myšlení dětí. A ne jenom dětí. Některé aktivity jsou určeny pro pedagogy. Protože právě na nich závisí, jak dovedou dětem oblasti techniky přiblížit, jak je pro techniku získat a jak dále prohlubovat jejich zájem. Paní učitelky se na kurzu – aktivitách seznámily s netradiční Axmanovou metodou modelování                     s keramickou hlínou, při které se nenásilně rozvíjí především manuální zručnost. Tuto metodu jsme se my – pedagogové učili v nádherném prostředí Davidova Mlýna ve Starých Těchanovicích. Zde nám byla k dispozici úžasná keramická dílna a báječná paní lektorka, která se tuto metodu učila u samotného vynálezce pana Štěpána Axmana. Tato metoda je založena na hmatových schopnostech – říká se jim také hmatová matematika a je vhodná i při výuce nevidomých.

Další aktivita určená pro pedagogy měla charakter již samotné realizace technického vzdělávání v MŠ. V MŠ Hornická v Ostravě si p. učitelky  prohlédly videozáznamy, jak je s dětmi pracováno, prohlédly jsme si také technické vybavení MŠ Hornická, samy jsme si zkusily všelijaké technické stavebnice i práci se dřevem. Za přítomnosti odborníků (zástupci VŠB TU, zástupce Dolní oblasti Vítkovic, specialisty na tech. projekty) jsme vše mohli společně prodiskutovat, poradit se, informovat. Následující den jsme si prohlédli Dolní oblast Vítkovic – Svět techniky i s odborným průvodcem.

Poslední aktivita, která byla věnována výhradně pedagogům, se konala v MŠ v Trnavě na Slovensku. Paní učitelky si mohly prohlédnout „zahraniční“ MŠ a její nejenom technické a přírodovědné vybavení, což už samo o sobě bylo nesmírně zajímavé a podnětné, ale také jsme absolvovaly několik zajímavých přednášek odbornice na technické vzdělávání z Pedagogické fakulty v Trnavě. Přednášky byly velmi přínosné, byly hlavně praktické, hravé a obsah byl zacílený právě na předškolní děti. Paní učitelky si krásně hrály a bylo pro nás „čechy“ velmi zajímavé pojetí slovenského přístupu k rozvoji přírodovědného a technického vzdělávání v MŠ. Kouzelná byla i prohlídka města Trnavy.

Další aktivity, které nás zatím čekají, jsou již určeny dětem.

Nejdříve slovenské děti navštíví v polovině května českou MŠ a  prohlédnou si Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic.

Poslední aktivita s názvem „Malý technik v ekologickém zemědělství“ proběhne na konci května a uskuteční se na Slovensku. Děti budou poznávat různá zemědělská odvětví, navštíví farmy, včelařství, rybářství. Seznámí se s ekologickým zemědělstvím a hlavně se zemí našich sousedů.

Všechny již proběhlé aktivity byly zajímavé a velmi příjemné a na ty plánované se už nesmírně těšíme. Spolupráce se slovenskými kolegyněmi je nadstandardní. Navzájem si vyměňujeme rady a zkušenosti s dětmi a jsme rády, že jsme se mohly takto poznat. Pevně věříme, že naše spolupráce potrvá a že slovenské kolegyně to cítí „rovnako!“      

Ve dnech 6. 10. 2018 – 7. 10. 2018 se uskutečnila aktivita s názvem Zručný pedagog v rámci projektu „Technické vzdělávání v MŠ“ (CZ/FMP/11b/01/023), který je spolufinancován z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, Fondu malých projektů Euroregionu Bílé Karpaty. Do projektu jsou zapojeni Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, MŠO, Blahoslavova 6, PO, MŠO, Na Jízdárně 19a, PO, MŠO, Hornická 43A, PO a ZŠ s MŠ, Kornela Mahra z Trnavy (SK). Cílem projektu je podpora vzdělávání v MŠ. Projekt se zaměřuje na rozvoj praktických manuálních dovedností a technického myšlení dětí. U pedagogů je cílem rozšířit stávající znalosti a dovednosti ve vybraných technických a přírodovědných oblastech, které budou přenášeny do výuky v MŠ. První část aktivity se uskutečnila v MŠO, Hornická, kde proběhlo společné setkání partnerů a pedagogických pracovníků. Cílem setkání bylo upřesnit harmonogram a aktivity projektu, rozdělit úkoly mezi členy pracovního týmu. Projekt bude obsahovat další čtyři aktivity, které se uskuteční v první polovině roku 2019. Z toho dvě aktivity budou zaměřeny na pedagogy a dvě na děti. Následovala prohlídka objektu mateřské školy vč. technických dílen a pomůcek sloužících k výuce a rozvoji technického myšlení dětí. Prohlídka byla doplněna výkladem pedagogů z MŠO, Hornická k danému tématu. Druhá část aktivity se zaměřovala na realizaci dvoudenního kurzu modelování Axmanovou metodou (ATM) v Davidově mlýně. ATM byla vyvinuta panem Štěpánem Axmanem původně pro zrakově postižené osoby. Pedagogy s touto metodou seznámila odborná instruktorka paní Karla Solnická. ATM je vhodná pro rozvoj jemné motoriky dětí. Důraz je kladen na důsledné využití hmatu bez mechanických pomůcek. Tvar je budován pomocí vrstvení „hadů“. Hnětení hlíny má také terapeutický účinek. Pracuje se s keramickou šamotovou hlínou, která má hrubší strukturu a je pro práci velmi příjemná. Vzniklé výrobky jsou velmi odolné, až nerozbitné a vhodné pro venkovní použití, tudíž s nimi mohou děti dobře manipulovat a vyzdobit si s nimi například školní zahradu. Cílem aktivity bylo získat poznatky o dané metodě, která bude následně využívána v rámci výuky či školních kroužků v MŠ, a obecně rozvoj manuální technické zdatnosti pedagogů. Paní učitelky této metodě zcela propady, zabraly se do práce a výsledky se záhy dostavily, každá si vyrobila jedinečné květináče, misky a velké nádoby, kterými vyzdobí nejen domácnost, ale i svou mateřskou školu. Všechny paní učitelky při práci krásně zrelaxovaly, naučily se něčemu novému a už se těší, co nového přinese další setkání. Těší se na výměnu zkušeností, poznatků a dovedností, které pak mohou předávat svému okolí – svým kolegyním a hlavně dětem

Aktivita „Zručný pedagog“ se konala v rámci projektu : „Technické vzdělávání v MŠ“ (CZ/FMP/11b/01/023), který je podpořen dotací z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Aktivita 6. Děti ve světě techniky a Děti na Landeku

Aktivita č. 6 se konala v rámci projektu : „Technické vzdělávání v MŠ“ (CZ/FMP/11b/01/023), který je podpořen dotací z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Fotodokumentaci z akce naleznete ZDE.

Aktivita č. 7 Malý technik v ekologickém zemědělství.

Aktivita č. 7 se konala v rámci projektu : „Technické vzdělávání v MŠ“ (CZ/FMP/11b/01/023), který je podpořen dotací z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Komentáře jsou uzavřeny.