Vzdělávání

KRŮČEK SEM A KRŮČEK TAM DO SVĚTA SE PODÍVÁM ……..

š k o l n í   v z d ě l á v a c í    p r o g r a m

 pro předškolní vzdělávání

v

Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace

platný od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022

 

MOTTO:

 

 

Krůček sem a krůček tam,

do světa se podívám.

Poznám nové kamarády,

postavím si z kostek hrady,

zpívání a tancování,

hraní, spaní, povídání,

to mě baví velice v naší barevné školičce

 

 

Je-li dítě káráno,

Naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v nepřátelství,

Neučí se útočit.

Žije-li dítě v posměchu,

Naučí se vyhýbavosti.

ALE

Žije-li dítě v povzbuzení,

naučí se smělosti.

Žije-li dítě v toleranci,

Naučí se trpělivosti.

Žije-li dítě s pochvalou,

Naučí se oceňovat.

Zpracováno podle RVP PV – č.j. MSMT č.j. 32405/2004-22

 

Vytvořeno celým týmem mateřské školy.

Je vytvořen na delší časové období (3 roky). Zároveň je otevřeným pracovním materiálem, který je možné aktuálně přizpůsobovat měnícím se podmínkám dalšího přirozeného vývoje a závěrům evaluační činnosti.

Je veřejně přístupný rodičům, veřejnosti i ostatním partnerům. Na jeho tvorbě se podílel celý pracovní kolektiv školy.

Upraveno a projednáno kolektivem pedagogů od školního roku 2021/2022

na provozní a pedagogické radě dne 23. 8. 2021.

 

Platnost dokumentu od 1. 9. 2021.

 

Vypracovala: Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace.

 

OBSAH

 1. Identifikační údaje o mateřské škole
 2. Obecná charakteristiky školy
 3. Podmínky předškolního vzdělávání

3.1. Věcné podmínky

3.2. Životospráva

3.3 Psychosociální podmínky

3.4. Organizace chodu mateřské školy AGEL

3.5 Řízení mateřské školy

3.6. Personální a pedagogické zajištění

3.7 Spoluúčast rodičů

3.8 Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

3.9 Vzdělávání dětí nadaných         

Vzdělávání dětí od 2 do 3 let

 1. Organizace vzdělávání

4.1 Charakteristika tříd

4.2 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

4.3 Pravidla IVP

5 Pedagogická část

5.1 Charakteristika vzdělávacího programu

5.2 cíle

5.3. metody a formy

5.4 Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a děti nadaných

5.5Vzdělávání dětí od 2 do 3 let

6 Vzdělávací obsah

6.1. Integrované bloky

6.2. Projekty a programy

 1. Evaluační systém a pedagogická diagnostika
 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKY ŠKOLY
 • Mateřská škola vznikla 17. ledna 1965. Samotná budova byla postavena v roce 1920 jako soukromá vila. Jedná se o prvorepublikovou vilu, která má zajímavé prostorové členění se specifickou zvláštností rodinného typu, vyhovující početně menším skupinám dětí. Je proto prostředím, které má možnost optimálního propojení rodinné výchovy s předškolním vzděláváním v malé skupině.
 • Kapacita školy je dlouhodobě vytížena vzhledem k dobrému umístění a strategické poloze. Většina rodičů žije a pracuje v centru města a v blízkém okolí mateřské školy nebo sem dojíždějí z jiných městských částí obce za prací a vyhovuje jim dostupnost školy k jejich pracovišti. V současné době se v blízkosti školy rozrostla nová bytová zástavba v rámci developerských projektů, která přinesla další požadavky na umístění dětí do této mateřské školy. Od 1. 9. 2012 se proto zvýšila původní kapacita školy ze 75 na 81 dětí. Toto je maximální povolená kapacita školy vzhledem ke stávajícím podmínkám.
 • Zajišťujeme celodenní provoz, jehož denní délka je 9,5 hodin, provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hod.
 • Budova je funkčně přizpůsobena svému účelu. v suterénu budovy se nachází kuchyně, hospodářské místnosti a sociální zařízení, kancelář vedoucí školní jídelny, prádelna a sušárna. Vlastní školní jídelna zajišťuje školní i závodní stravování. Rovněž se zde nachází tělocvična, která byla v roce 1996 vybudována adaptací bývalé kotelny a prošla obnovou po havárii vody. V roce 2014 byla v suterénu vybudována infrasauna pro děti, která je celoročně využívána.

             V přízemí, které má dva vstupy (A, B) se nachází dvě třídy-ZELENÁ (A) a MODRÁ (B)

             každá s kapacitou pro 22 dětí. v 1. poschodí jsou rovněž dvě třídy – ŽLUTÁ (A) – kapacita

             22dětí a ČERVENÁ (B) –  kapacita 15 dětí. V současné době čeká budovu rozsáhlá

Rekonstrukce, a sice výměna oken, dveří, oprava fasády a střechy. Vytápění budovy i ohřev vody je zajišťován vlastním zdrojem – plynové vytápění, které v nedávné době prošlo rekonstrukcí.

 • Budova je chráněna elektronickým zabezpečovacím systémem, ve všech třídách jsou instalována bezpečnostní monitorovací zařízení, která umožňují sledování pohybu vstupujících osob do budovy.
 • Součástí je dále přilehlá zahrada, která je kapacitně dostatečná, výměrová plocha činí
  1 786 m2. Zahrada prošla v roce 2010 rekonstrukcí. Vnitřní komunikace jsou opatřeny novými bezpečnostními povrchy PROLEMAX v barvách tříd. Nachází se zde čtyři pískoviště, minihřiště, hrací prvky nového mobiliáře. Zahrada má dva vodovodní zdroje, které umožňují v letním období sprchování, hry s vodou. Vzhledem k současným trendům plánujeme další úpravy zahrady zejména k ekologickým aktivitám.
 • údržbu zeleně, výměnu písku, revize a související opravy hracích prvků se starají Technické

             služby.

 • Zahrada, ale i rozsáhlý městský park, který se nachází v bezprostřední blízkosti MŠ, umožňují využívání denních pohybových aktivit dětí. Výjimečná lokalita v samotném centru města (Komenského sady, řeka, dostupnost k zajímavým místům města) umožňuje mnoho zajímavých a poučných pozorování v přírodě. Nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, umožňuje řadu pěších výletů do blízkého okolí a tak podporu zdraví dětí, pestřejší vzdělávací nabídku s cílem jejího maximálního využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí. 
 • Mateřská škola nabízí dlouhodobě doplňkové vzdělávací aktivity, spolupracuje taktéž s externími učitelkami a dalšími organizacemi. Zařazujeme setkávání dětí s divadlem, menšími divadelními scénami, zajímavými umělci i profesně zajímavými osobnostmi přímo v mateřské škole.
 • Po celý školní rok jsou pro děti připravovány různé sportovní, kulturní či zábavné akce, výlety, přírodovědné vycházky s poznáváním okolí.

 

1.2. Počet tříd a věkové složení dětí 

 • Třídy jsou heterogenní a jejich prostředí je barevně rozlišeno – ŽLUTÁ, MODRÁ, ZELENÁ, ČERVENÁ třída. Uspořádání a barevné ladění tříd tvoří celek BAREVNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA.V pojetí přírody znamenají barvy roční doby a rok dítěte v mateřské škole:

PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO.

 • V souvislosti s barevným členěním tříd bylo vytvořeno logo mateřské školy – barevný domeček. Logo bylo navrženo a vybráno k realizaci společně s dětmi. Graficky znázorňuje umístění tříd v budově školy, vzájemnou soudržnost a propojení v celek.
 • Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve čtyřech třídách formou vyvážených spontánních
  a řízených aktivit podle potřeb konkrétní skupiny. Činnosti a situace, které se během dne vyskytnou, jsou realizovány individuální, skupinovou i frontální formou, s dostatečným prostorem pro volnou hru, relaxaci i odpočinkovou činnost.

Třída

Věk

Počet dětí ve třídě

ČERVENÁ TŘÍDA

2 až 3

15

ŽLUTÁ TŘÍDA

3 až 4

22

ZELENÁ TŘÍDA

5 až 7

22

MODRÁ TŘÍDA

5 až 6

22

Provoz mateřské školy vychází je poskytován v době od 6.30h – 16.00h, od pondělí do pátku.

Péči o děti zajišťuje 8 kvalifikovaných pedagogů, včetně ředitelky MŠ a asistentky pedagoga.

Úklid a výdej stravy je zajišťován správními zaměstnanci.

 

Vstřícný a tvořivý pracovní kolektiv vytváří klidné, pozitivně laděné pracovní prostředí a tato

atmosféra se pak přenáší i do realizace vzdělávacích programů ve třídě mateřské školy a

rovněž do spolupráce se zákonnými zástupci.

 

Záměrem školního vzdělávacího programu je vytvoření

„BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY“

Otevřené možnostem, inspiraci a rozvoji pro současnou moderní mateřskou školu

 

Mateřská škola je období dětství, prvních, a proto i nejsilnějších objevů, dojmů a poznatků.

Směřujeme ke školce plné pohody – do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi, je otevřená, přátelská jak vůči okolí, tak novým myšlenkám i přístupům.

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznaly sílu kamarádství
a pocit, že patří tam, kde ho mají rádi. Našim nejdůležitějším partnerem je rodina – rodiče, prarodiče, sourozenci. Naší prioritou je mít stále otevřené dveře, vzájemně komunikovat, vtahovat rodiče do vzdělávacího procesu a chodu naší mateřské školy.

Vycházíme především z principu, že dítě by mělo být při tom – mít možnost vidět, slyšet, dotýkat se a prožívat! K tomuto cíli jsou zaměřeny i naše aktivity, skrze které si děti prožijí dovednosti, znalosti, postoje a návyky, které jim předáváme. Vždy vycházíme z toho, co již děti znají, co je obklopuje, co je jim blízké. (rodina, příroda a její ochrana, pohyb).

Každé dítě by mělo být rozvíjeno v souvislosti s jeho jedinečností, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem.

Více k nahlédnutí v ředitelně.

Komentáře jsou uzavřeny.