Žádosti o informace – místo a způsob jak získat informace

Jméno a příjmení pracovníka školy určeného k poskytování informací:
Mgr. Zuzana Stanovská
tel. 596120453
e-mail:msblahoslavova@seznam.cz

Úřední hodiny:   po domluvě s ředitelkou
Úřadovna:   Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace – kancelář školy
Ústní podání:   telefonicky – kancelář školy
    osobně – kancelář školy

Písemné podání:
volně formulovanou žádost lze doručit osobně, poštou, elektronicky s uvedením následujících údajů:

  • identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon příp. e-mail, u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. e-mail)
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, osobně, e-mailem)
  • datum, podpis

Elektronickou poštou lze podat žádost:msblahoslavova@seznam.cz

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ústní nebo telefonické podání), je možné využít další dostupné kontakty nebo osoby – vedoucí školní jídelny, pedagogy školy.

Příjem žádostí a jiných dožádání včetně příslušných lhůt

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, či jiné dožádání, rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Ústní podání: telefonicky kancelář školy
  osobně kancelář školy

Písemné podání: volně formulovanou žádost lze doručit osobně, poštou, elektronicky s uvedením následujících údajů:

  • identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon příp. e-mail, u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. e-mail) předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, osobně, e-mailem)
  • datum, podpis

Elektronickou poštou lze podat žádost: msblahoslavova@seznam.cz

Vyřízení do 30 –ti dnů ode dne následujícího po dni podání.

Správní orgán vydává tato rozhodnutí:

  • rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle §34 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění školský zákon
  • rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání podle §35 zákona č.561/2004 Sb.v platném znění školský zákon
  • rozhodnutí o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle §123 odst.4 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění školský zákon

Vyřízení do 30 –ti dnů ode dne následujícího po dni podání.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce zastupující účastníka řízení možnost se ještě před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28.října 117, 702 18 Ostrava ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace.

Formuláře

Žádost o přijetí do mateřské školy, formulář osvobození od úplaty, žádost o poskytnutí informace, žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání lze získat osobně v kanceláři ředitelky školy nebo v sekci Formuláře ke stažení.

Komentáře jsou uzavřeny.