Vymezení hlavního účelu zřízení a předmětu činnosti organizace

Hlavním účelem zřízení organizace je předškolní vzdělávání dětí podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

  • poskytování předškolního vzdělávání dětí podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • zabezpečení školního stravování dětí podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • zabezpečení stravování a stravovacích služeb (závodního stravování) podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.

Doplňková činnost: realitní činnost

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel.
Ředitele jmenuje a odvolává Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat samostatně ve všech věcech jménem mateřské školy.

Rada Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz svým usnesením č. 4599/63 ze dne 1.4.2017 v souladu se zákonem č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů potvrdila ve funkci ředitelky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace Mgr. Zuzanu Stanovskou.

Seznam hlavních dokumentů koncepční, strategické a programové povahy

Zřizovací listina, statut
Zápis do obchodníku rejstříku
Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol
Výkazy o škole

Školní vzdělávací program
Třídní vzdělávací programy
Roční pracovní plán školy
Plán ICT
Zpráva o činnosti školy
Výroční zpráva o poskytování informací

Vnitřní kontrolní a evaluační systém
Plán dalšího vzdělávání pracovníků

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Správní rozhodnutí o zařazení dítěte do MŠ
Správní rozhodnutí o vyřazení dítěte z MŠ
Správní rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
Stanovení výše úplaty za vzdělávání a způsob platby

Provozní řád mateřské školy
Organizační řád mateřské školy
Školní řád
Organizace školního stravování
Vyhláška č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
Směrnice k ochraně osobních údajů
Vnitřní platový předpis
Kolektivní smlouva

Směrnice k zajištění BOZP
Doklady o absolvování školení, přezkoušení, zdravotní způsobilosti
Traumatologický plán a zajištění první pomoci
Kniha úrazů
Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí v mateřské škole
Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ

Provozní řád tělocvičny
Provozní řád školní jídelny

Školní preventivní program – strategie prevence sociálně patologických jevů
Směrnice a vnitřní kontrolní systém k užívání a sledování legálního software
Způsob nakládání s informacemi a ochrana informací v MŠ

Směrnice o ostraze a ochraně majetku školy
Pojištění organizace, pojištění dětí
Materiálně technické zabezpečení školy

Spisový a skartační řád

Smlouvy a dohody, objednávky
Darovací protokoly

Záznamy z kontrol a inspekcí

Směrnice ve vztahu k evidenci majetku
Inventarizace majetku
Postup při zadávání veřejných zakázek
Účetnictví
Směrnice ve vztahu k účetnictví
Roční rozpočet
Hlavní kniha
Deník hlavní knihy
Rozvaha
Výkaz zisku ztrát
Příloha k účetní závěrce
Daňová přiznání
Statistická hlášení
Mzdové listy
Mzdové výkazy

Komentáře jsou uzavřeny.