VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE


Konkrétní cíle a povinný obsah vzdělávání v mateřských školách jsou upraveny v základním pedagogickém dokumentu - Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Tento vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku, a s platností zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), se stává dokumentem směrodatným pro pedagogy předškolního vzdělávání, pro zřizovatele i jejich odborné a sociální partnery.

Školní vzdělávací program S NÁMI NEJSI SÁM je základní pedagogický dokument Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, podle něhož uskutečňujeme vzdělávací práci v naší mateřské škole.
Odpovídá konkrétním podmínkám školy a je přizpůsoben možnostem, potřebám dětí. Jeho obsah byl vytvořen na základě analýzy a zhodnocení výchozí situace, dlouhodobého ověřování zkušeností, materiálních a personálních podmínek, organizace provozu, sociálního klimatu a možností spolupráce s rodiči a veřejností.
Je zpracován na delší časové období (3-5 let), s možností pravidelné aktualizace na základě evaluační činnosti.
Součástí školního vzdělávacího programu jsou přílohy, ve kterých jsou konkrétními postupy rozpracovány dlouhodobé cíle.
Z obsahu školního vzdělávacího programu a jeho příloh vycházejí třídní vzdělávací programy, které jsou základním dokumentem jednotlivých tříd.
ŠVP je veřejný dokument.

Název S NÁMI NEJSI SÁM předurčuje způsob přirozené a nenásilné cesty vzdělávání předškolních dětí v modelu integrovaného učení hrou a činností založeném na prožitkovém učení, vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém žijí.
Vzdělávání dětí je založeno na přímých zážitcích dětí, vychází z jejich samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.
Program je zcela otevřen rodičům, počítá s jejich aktivní spoluúčastí.
Pedagogický způsob vedení dětí je podporující, všechny děti mají rovnocenné postavení. Součástí práce učitelky je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci s poskytnutím srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, s probouzením aktivního zájmu dětí dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, najít odvahu ukázat co už dítě samo umí, zvládne, dokáže.

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:


Dítě a jeho tělo oblast biologická
Dítě a jeho psychika oblast psychologická
Dítě a ten druhý oblast interpersonální
Dítě a společnost oblast sociálně – kulturní
Dítě a svět oblast environmentální

Každá oblast zahrnuje:
dílčí cíle (záměry)
vzdělávací nabídku (praktické i intelektové činnosti)
očekávané výstupy (předpokládané výsledky, způsobilost, kompetence)

Každé dítě může v čase, kdy opouští mateřskou školu, dosahovat těchto výstupů v míře odpovídající jeho individuálním potřebám a možnostem. Jejich dosažení není pro dítě povinné.
Pedagog při své práci sleduje proces osvojování těchto způsobilostí jak v rámci třídy, tak u jednotlivých dětí a postupuje tak, aby děti získávaly co nejvíce.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Úplata za předškolní vzdělávání se platí Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6, přísp.org. podle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní částka této úplaty se stanoví při přijetí dítěte do MŠ a k 30.6. daného roku s účinností k 1.září příslušného školního roku.

Za předškolní vzdělávání dětí v MŠ, jimž je rozhodnutím o přijetí omezena docházka nejvýše na 4 hodiny denně (pobírání rodičovského příspěvku), se stanovuje měsíční úplata ve výši, která odpovídá 2/3 výši úplaty stanovené pro celodenní provoz.

Osvobozeni od úplaty:
(1) Úplatu nehradí zákonní zástupci dětí v posledním ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců
s účinností od 1.1.2012.
Rozhodnutí o odkladu školní docházky předloží zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy do 31.srpna daného kalendářního roku.
Děti se zdravotním postižením(ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy bezúplatně.

(2) Osvobozen od úplaty bude dále:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (dle § 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.366/2011 Sb.)

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (dle § 12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.366/2011 Sb.)

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (dle § 12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.366/2011 Sb.)

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (dle § 36 až 40 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Tuto skutečnost prokazují zákonní zástupci dítěte nebo fyzická osoba ředitelce MŠ čtvrtletně, předložením oznámení o přiznání této dávky.

Podrobnější pokyny a informace upravuje vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č.561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst.1 d), ve znění pozdějších předpisů.

Školní rok 2017/2018:
Ředitelka Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace na základě ustanovení §6 odst.2 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pro období od 1.září 2017 do 31.srpna 2018 měsíční úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve výši: 400,00 Kč
a měsíční úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, jemuž je omezena docházka nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, ve výši, která odpovídá 2/3 výše stanovené pro celodenní provoz: 267,00 Kč.

Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy nebo hotovostní platbou v kanceláři vedoucí ŠJ.

Bližší informace dále upravuje vnitřní směrnice MŠ.