Profil Zelené třídy

ZELENÁ TŘÍDA

Vaše děti vychovávají a vzdělávaji:

Mgr. Zuzana Stanovská (ředitelka)

Bc. Nicole Vilášková, DiS. (učitelka)

Monika Tomášková (asistentka pedagoga)

Tereza Chrobáková (lektorka angličtiny)

Lucie Kolbová (lektorka angličtiny)

O Vaše děti se starají také správní zaměstnanci:

Pavlína Šuhajdová

Kamila Kundrátová

Zelená třída se nachází v přízemí naší mateřské školy ve vchodu A a je laděna do zelené barvy. Je rozdělena na jednu třídu a jednu hernu. Ve třídě probíhá ranní scházení dětí i odpolední rozcházení dětí ze zelené a žluté třídy. U stolečku probíhají individuální činnosti, didaktické hry a stravování. V herně probíhá každé dopoledne chvilka angličtiny, komunitní kruh k danému tématu, řízená činnost, hudební činnosti, hry v koutcích a polední odpočinek. Místnosti jsou vzájemně propojeny.

Věková skupina dětí v zelené třídě je 3-5 let. Ve třídě působí 2 učitelky, asistentka pedagoga a dvě lektorky angličtiny. Vzdělávací nabídka v rámci integrovaných bloků odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, který podléhá RVP PV. V rámci integrovaných bloků plánujeme aktivity k dosažení cílů, které vedou ke splnění očekávaných kompetencí a výstupů. Témata jsou rozdělena na týdny. Každý týden jsou rodičům vyvěšeny informace, o čem si s dětmi povídáme na nástěnce v šatně. Všechny výrobky jsou řádně označeny značkami dětí. Rodiče jsou informováni o aktivitách dětí během pobytu v MŠ i stanovených cílech, kterých chceme dosáhnout. U dětí také probíhá logopedická prevence (oromotorická cvičení v ranním kruhu, nácvik dýchání, sluchová diferenciace, rytmizace aj. Každý týden probíhá tzv. velké cvičení v tělocvičně, kde se děti účastní pohybových aktivit, soutěží, her a zábavy.

V zimních měsících navštěvujeme pravidelně každý týden saunu. Do vzdělávací nabídky jsou také zahrnuty kroužky – atletika, gymnastika, angličtina, plavání, tenis, lyžařský výcvik, návštěvy solné jeskyně a další – viz. nabídka kroužků.

Komentáře jsou uzavřeny.