Co se děje v naší třídě?

ZÁŘÍ

Od září jsme se po dlouhé době ve zdraví sešli. Tento rok se žlutá třída přestěhovala do třídy zelené a je nám tady spolu moc hezky. Děti se seznamují s novými hračkami, zvykají si na nový režim a vzhledem k tomu, že jsou již někteří z nich předškoláci, tak i na vyšší nároky ze strany nás učitelek při předškolní přípravě. Také jsme se začali učit používat při obědech příbor.

Dokud nám počasí přeje, užíváme si babího léta plnými doušky. Chodíme na vycházky do parku, užíváme si legraci na školní zahradě, kde je nová postavená trampolína. V rámci možností se snažíme pro děti zajistit alespoň nějaké akce v dopoledním programu – čeká nás návštěva sokolníků a oslava 55. výročí naší mateřské školy. Prostě jsme se na sebe moc moc těšili a užíváme si, že můžeme být po tak dlouhé době zase spolu.

Podtéma: Začarovaný les 19. – 23. 10. 2020

Dítě a jeho tělo

Činnost: Tv „Perníková chaloupka“ Cíl: pohotová reakce na signál, orientace v prostoru, běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze Činnost: PH „Na houbaře“ Cíl: dodržení jednoduchých pravidel hry, pohybovat se bezpečně ve skupině dětí  Činnost: „Sbíráme hřiby“ Cíl: být aktivní po delší dobu, poslechnout pokyn, respektovat pravidla Činnost:TV „Stromeček, hříbeček“ Cíl: pohotová reakce na signál, koordinace dřep X stoj, vyrovnání svalové dysbalance  Činnost: PL „Plody podzimu“ Cíl: přiřazování dle druhu, správný úchop tužky, uvolnění zápěstí
Dítě a psychika
Činnost: Pohádka „O perníkové chaloupce“ Cíl: soustředěný poslech čteného příběhu, rozbor pohádky, posloupnost děje Činnost: PL „Poklady z lesa“ Cíl: přiřazování dle zadání, důslednost při vybarvování a dodržení linie Činnost: KK „Les“ Cíl: práce s demonstračními obrázky, rozvoj komun. dovedností, třídění dle vzoru  Činnost: PL „Listy stromů“ Cíl: diferenciace, pojem více X méně Činnost: PV „Pečení perníčků“ Cíl: pamatovat si postup řešení, uplatňovat nápaditost a vlastní fantazii
Dítě a ten druhý
Činnost:Dramatizace pohádky „O perníkové chaloupce“ Cíl: aktivně spolupracovat s jinými dětmi bez vážnějších problémů, domlouvat se, vyjednávat Činnost: PL „Sovičky“ Cíl: spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření Činnost: Výměna a počítání kaštánků Cíl: všímat si, co si druhý přeje a co potřebuje  Činnost: Společná VV „Začarovaný les“ Cil: spolupráce a doplnění nápaditosti druhého Činnost: Společný úklid hraček z výstavky Cíl: dohlédne a pomůže mladšímu kamarádovi při společném úklidu
Dítě a společnost
Činnost: Čtení Českých pohádek Cíl: upevnění pojmů dobro x zlo  Činnost:HV „Muchomůrka sedí v lesíčku“ Cíl: zapamatování sik krátkého textu, koordinace pohybu s hudbou a zpěvěm, cítit se plnohodnotným členem skupiny  Činnost: VV „Jehličnatý X listnatý les“ – otisk jehličí vidličkou, otisk listů, razítka hřibů Cíl: být schopný přistoupit na jiný názor, respektovat druhého Činnost: Čtení před spaním – Pohádky dle přání dětí Cíl: pozorně poslouchá a sleduje se zájmem literární produkci  Činnost:Poslech čteného příběhu „Boudo, budko“+ rozbor pohádky+dramatizace Cíl: navazovat s dětmi vztahy, spolupracovat, improvizovat
Dítě a svět
Činnost: Vycházka do parku, sběr přírodnin, mandala z přírodnin Cíl: uvědomovat si,že jak svět přírody, tak svět lidí je srůznorodý a pestrý Činnost: KK: Krmení ježků a ptáků Cíl: rozumět běžným okol ostem a dějům a situacím, s nimiž se běžně setkává, mít poznatky z nejrůznějších oblastí života Činnost: Pobyt na školní zahradě – úklid a hrabání listí Cíl: uvědomovat si, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují Činnost: Encyklopedie+globus Cíl: vnímání rozdílnosti kontinentů , les x prales  Činnost: Naučný pořad „Les“ Cíl: pravidla chování v lese, vědět, jak se k přírodě chovat

Integrovaný blok: BAREVNÝ PODZIM

Téma: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU

Podtéma: Haloween a dýňový týden Datum: 26.10.-30.10.2020

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: Tv „Dýňový závod“-kutálení míče mezi překážkami
Cíl: být pohybově aktivnípo delší dobu v řízené i spontánní aktivitě
Činnost: PH „Dýně“– alternativa hry „Ježek“
Cíl: dodržení jednoduchých pravidel hry, pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
Činnost: VV: „Dýně“-mačkání novinového papíru+kašírování
Cíl: zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a materiály
Činnost:PL „Strašák a dýně“ – omalovánka
Cíl: upřednostňovat užívání levé či pravé ruky při kreslení, tužku držet správně, dodržet linii
Dítě a psychika
Činnost: Paměťová hra„Vařím dýňovou polévku a přidám…“
Cíl: rozvoj nápaditosti a fantazie, dokázat zdůvodnit své rozhodnutí a popsat vlastnosti věcí
Činnost: PL „Geometrické tvary“
Cíl: Diferenciace, rozpoznání základních geom.tvarů a barevné rozlišení dle zadání
Činnost: PL „Pytel plný brambor“-otiskování brambory na šablonu
Cíl: upřednostňovat užívání pravé či levé ruky, upevnit špetkový úchop  Činnost: VV „Dýně“-otisk rozkrojené dýně a dokreslení detailů
Cíl: nenechat se vyrušit, neodbíhat od zadaného úkolu
Činnost: „Haloweenská party“ Cíl: porozumět běžným projevům emocí a nálad, uvědomit si vztahy mezi lidmi
Dítě a ten druhý
Činnost:Společné dlabání dýní a vyřezávání k výzdobě vchodu MŠ Cíl: aktivně spolupracovat s jinými dětmi bez vážnějších problémů, domlouvat se, vyjednávat Činnost: PV:“Dýně“-lepení dýňových semínek do šablony Cíl: spolupracovat při aktivitách s kamarádem, poslouchat a naslouchat druhému Činnost: KK“Dýňový kruh přátelství“-kutálení dýní kamarádům Cíl: všímat si, co si druhý přeje a co potřebuje, naslouchat přání druhého  Činnost: Malování dýní na školní zahradě Cil: spolupráce s ostatními,vyjednávat, domluvit se na společném řešení
Dítě a společnost
Činnost: Čtený příběh „Očarodějnici a dýni“
Cíl: rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravelivost, ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy
Činnost:HV „Tlusťoška a muška“
Cíl: zapamatování sik krátkého textu, cítit se plnohodnotným členem skupiny
Činnost: PL „Dýně“ –pojem maláXvelká, většíXmenšíXnejmenší
Cíl: dodržovat pravidla činností, chápat podstatu zadaného úkolu
Činnost: Upravení dramatizace pohádky „O veliké dýni“
Cíl: pozorně vyslechnout čtený příběh, vyjádřit a zhodnotit prožitky
Dítě a svět
Činnost: Pobyt na zahradě – úkid zahrady, domečku, hrabání listí a písku
Cíl: orientovat se ve školním prostředí, zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace,k teré se v MŠ opakují
Činnost: KK: Krmení ježků a ptáků
Cíl: rozumět běžným okolnostem a dějům a situacím, s nimiž se běžně setkává, mít poznatky z nejrůznějších oblastí života
Činnost: Vycházka do parku – sběr přírodnin
Cíl: uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí
Činnost: Vycházka do okolí MŠ Cíl: chápat základní pravidla chování pro chodce, orientovat se v blízkém okolí

Říjen 2020

Měsíc říjen se nám letos opravdu vybarvil do nádherných podzimních barev a děti zelené třídy toho patřičně využívají a každé dopoledne trávíme na zahradě či v parku. Chodíme pravidelně sbírat kaštany a přírodniny ke společnému tvoření, dokonce nám maminka Matyáška nabídla návštěvu jejich zahrádky, kam jsme se vydali celá školka a společně jsme nasbírali žaludy. Mamince děkujeme za tuto návštěvu i za přivezení pytlů s žaludy k nám do školky.

Do parku také chodíme kontrolovat řeku, pozorujeme, jaké věci se s vodou dějí při vydatných deštích a při těchto příležitostech vždy nakrmíme kachny. Při vycházkách poznáváme blízké okolí, učíme se bezpečně orientovat a osvojujeme si bezpečná pravidla chování pro chodce.

Na zahrádce využíváme přízně počasí ke sportovnímu vyžití, ale také pomáháme paním školnicím při zametání listí a úklidu zahrady. Z nasbíraných přírodnin stavíme mandaly, domečky pro skřítky a větvemi malujeme do písku.

Poslední říjnový týden nás čeká téma Haloween a dýňový týden, kdy budeme dýně dlabat a dekorovat, abychom si mohli hezky vyzdobit naší školičku. V den pobytu v tělocvičně uspořádáme Haloweenské řádění plné soutěží, her a tance a to vše si užijeme v maskách a přestrojeních.

Integrovaný blok: BAREVNÝ PODZIM

Téma: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU

Podtéma: Dráčku, vyleť výš

Datum: 2.11.-6.11.2020

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: PL „Podzim“
Cíl: zapamatování si krátkého veršovaného textu, správný úchop tužky, dodržení linie při vybarvování
Činnost: PH „Stromeček, hříbeček“
Cíl: dodržení jednoduchých pravidel hry, pohotová reakce na signál zadaného pokynu-hříbek = dřep, strom = stoj vzpřímený
Činnost: PL „Barevný chvost“
Cíl: rozpoznání základních barev+jejich pojmenování, splnění zadaného úkolu dle instrukcí
Činnost:PL „Drak“
Cíl: dokreslení PL dle zadání, správný úchop tužky, upevnění laterality  Činnost: PH“Ježek“
Cíl: pohotová reakce na signál, orientace mezi ostatními dětmi v prostoru, pohyb s říkankou
Dítě a psychika
Činnost: KK:Není drak jak o drak
Cíl: sledování pohádka „Dráček Mráček“, rozbor pohádky, rozdíl mezi drakem papírovýmXživým, rozvoj komunikačních dovedností
Činnost: HV „Listopad“-seznámení s písní
Cíl: zapamatování si krátkého textu, rytmizace vytleskáváním
Činnost: Zahrajme si na básníky – seznámení s básničkou „Drak“
Cíl: správné doplnění rýmování, zapamatování si krátkého textu
Činnost: PV „Drak“
Cíl: výroba draka z papíru, rozvoj vlastní fantazie, experimentování s novými technikami
Činnost: Opakování písničky „Vyletěl si pyšný drak a dalších písní a básní
Cíl: rozvoj slovní zásoby, upevnění zapamatovaného textu
Dítě a ten druhý
Činnost:KK: „Já jsem já a mám rád…kdo jsi ty?“
Cíl: sounáležitost s kolektivem, vytleskávání slabik, spolupráce s dospělým
Činnost: Distanční výuka
Cíl: sledování psychosociální pohody dětí během COVID19, online spojení
Činnost: Výroba dárku pro kamaráda ze školky – dráček nebo jiná drobnost
Cíl: snaha o vyhledání partnera pro hru, podělení se o radost z vlastní práce
Činnost: Kresba „Rodina pouští draka“
Cíl: vnímat společenství rodiny a její členy, kresba postavy a její vývoj
Činnost: Společný úklid domácnosti
Cíl: pomůže mamince při společném úklidu, splní zadaný úkol, cítí se součástí skupiny
Dítě a společnost
Činnost: Poslech čtené pohádky „Princ Bajaja“
Cíl: upevnění pojmů dobro x zlo
Činnost:KK „Pravidla třídy“
Cíl: umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci, nerušit ostatní na lehátku
Činnost:razítka z bramborů – kosočtverec „drak“+ dokreslení detailů obličeje a ocasu
Cíl: projevit svůj zájem, názor, rozvíjet svou fantazii
Činnost: KK:“Slovní fotbal“
Cíl: pozorně poslouchat, rozlišit konečnou a začínající hlásku ve slově
Činnost:Poslech čteného příběhu „O veliké řepě“
Cíl: navazovat s dětmi vztahy, spolupracovat, improvizovat
Dítě a svět
Činnost: Úklid pokojíčku, stlaní postýlky, hygiena
Cíl: zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace
Činnost: KK: Krmení ježků a ptáků
Cíl: rozumět běžným okolnostem a dějům a situacím, s nimiž se běžně setkává, mít poznatky z nejrůznějších oblastí života
Činnost: Pobyt venku, sbět listí, větviček a přírodnin na tvoření
Cíl: uvědomovat si, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují, co přírodě svědčí a co škodí
Činnost: „Podzim+posun času“
Cíl: zajímat se, co se v okolí ději, všímat si dění změn ve svém okolí, v přírodě, přizpůsobení oblečení
Činnost: Naučný pořad „Les“
Cíl: pravidla chování v lese, vědět, jak se k přírodě chovat

Integrovaný blok: BAREVNÝ PODZIM

Téma: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU

Podtéma: Martin jede, zimu

Datum: 9.11.-13.11.2020

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: PČ“Svatomartinské koláče“- práce s keramickou hlínou
Cíl: modelovat objekty z umělých materiálů
Činnost: PH „Martin jede, zimu veze“- hra s dřevěnou loutkou
Cíl: dodržení jednoduchých pravidel hry, běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze
Činnost: VV „Martinův kůň“-provlékání hřívy do dírek
Cíl: rozvoj jemné motoriky, zavázat kličku
Činnost:PČ „Svatomartinská husa“-prošívání šablony
Cíl: upevnění laterality, rozvoj jemné motoriky při prošívání
Činnost: VV“Husa“- otiskování korkovým špuntem na šablonu na černém papíru
Cíl: špetkový úchop špuntu, postup dle instrukcí, dokončení započatého úkolu
Dítě a psychika
Činnost: KK:“Legenda o plášti“ – poslech čteného příběhu o Martinově cestě
Cíl: sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně
Činnost: Seznámení s veršovaným příběhem „Svatý Martin“
Cíl: soustředěně naslouchat a poté reprodukovat text, udržet pozornost
Činnost: Seznámení s písní „Martine, Martine“ Cíl: záměrně si zapamatovat a reprodukovat slyšený přednes písně
Činnost: Seznámení s básničkou „Svatý Martin přijel k nám“
Cíl: vyprávět příběh s vizuální oporou
Činnost: Dramatizace příběhu „Martin veze sníh“
Cíl: rozvíjet a obohacovat hru dle své představivosti a fantazie
Dítě a ten druhý
Činnost:KK: Tykání vs. Vykání dospělému
Cíl: rozlišovat vhodnost tykání a vykání
Činnost: Distanční výuka Cíl: sledování psychosociální pohody dětí během COVID19, online spojení
Činnost: Výroba lampionu ze zavařovací sklenice
Cíl: spoluvytvářet prostředí pohody, obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.
Činnost: KK:“Neverbální komunikace“ – mimická cvičení
Cil: využívat neverbální komunikaci /úsměv, gesta, řeč těla/
Činnost: KK: „Co si přeješ k Vánocům?“
Cíl: Poslouchat a naslouchat druhému, respektovat slovní projev druhého
Dítě a společnost
Činnost: Opakování třídních pravidel pro nové děti
Cíl: umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci
Činnost: Při velkém cvičení v tělocvičně – opakování PH a jejich pravidel
Cíl: chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovatt pravidla her a jiných činností, umět prohrávat
Činnost:“Pavučina přátelství“ – kutálení klubka vlny druhému
Cíl: umět pojmenovat kamaráda a pojmenovat jeho povahové vlastnosti
Činnost: Začínáme s vtipem a hádankou
Cíl: reagovat na sociální kontakty druhých dětí – pochopení humoru a rozluštění hádanky
Činnost:Vycházka do okolí MŠ a poznávání okolí
Cíl: všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, radnice,…)
Dítě a svět
Činnost: Vycházka do okolí MŠ
Cíl: vyznat se v blízkém okolí, vědět, co se kde v blízkosti MŠ nachází
Činnost: PČ: Naklíčení a zasazení dýňového semínka
Cíl: poznatky o přírodě živé s nimiž se běžně setkává
Činnost: KK:“Co znamená, že Martin přijíždí na bílém koni?“
Cíl: mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav
Činnost: Poučení o bezpečném chování při pobytu v parku
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Krmení ptáčků a ježků
Cíl: být citlivý k přírodě, spoluvytvářet pohodu prostředí

Integrovaný blok: BAREVNÝ PODZIM

Téma: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU

Podtéma: Moje tělo

Datum: 18.11.-20.11.2020

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: HPH „Hlava, ramena, kolena, palce“ Cíl: přizpůsobit či pro-
vést jednoduchý pohyb dle vzoru či pokynů
Činnost: PH „Doteky“
Cíl: postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kon-
troly
Činnost: PL „Lidské tělo“
Cíl: zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
Dítě a psychika
Činnost: Seznámení s básničkou „Lidské tělo“
Cíl: ovládat sílu a intonaci hlasu, mluvit zřetelně a vyslovovat všechny hlásky správně
Činnost: KK: „Smysly“ – co jsou smysly, k čemu slouží?
Cíl: rozeznat a pojmenovat smysly
Činnost: Seznámení s básničkou „Smysly“ Cíl: záměrně si pamatovat, rozkládat slova na slabiky
Dítě a ten druhý
Činnost:KK:“Moje tělo“-práce s demonstračními obrázky
Cíl: spolupracovat s dospělým, komunikovat s ním vhodným způsobem
Činnost: Distanční výuka
Cíl: sledování psychosociální pohody dětí během COVID19, online spojení Činnost: Haloweenský karneval v tělocvičně – sportovní dopoledne Cíl: aktivně komunikovat s druhými dětmi, vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se
Činnost: KK:“Lidská ruka“- otisk ruky, lepení vatových tyčinek
Cíl: spolupráce ve dvojici, pochopení stavby lidského těla
Dítě a společnost
Činnost: KK:“Tělo nejsou jen orgány“
Cíl: dokázat pojmenovat povahové vlastnosti kamaráda
Činnost: KK: Mimika – co to znamená? Jak ji projevujeme?Relaxační
cvičení.
Cíl: dokázat vyjádřit své pocity, vyjádřit a zhodnotit prožitky
Činnost:Seznámení s písní „Zdravé tělo“ – píseň Marie Kružíkové
Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci
Dítě a svět
Činnost: Exkurze po MŠ
Cíl: orientace v prostoru MŠ
Činnost: PČ: KK: Jak fungují lidské orgány a tělo – práce s encyklope
dií
Cíl: mít poznatky z nejrůznějších oblastí života
Činnost: Vycházka do okolí MŠ
Cíl: uvědomovat si, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují

Listopad

Listopad se nesl v duchu haloweenu a dušiček. Dlabali jsme dýně, vyráběli lucerničky, povídali si o svátku všech zesnulých. V rámci tématu haloween jsme měli úžasný improvizovaný karneval v maskách, který jsme prožili jako sportovní dopoledne v tělocvičně. Tancovali jsme, soutěžili ve sportovních disciplínách, absolvovali jsme opičí dráhu, zatancovali si na oblíbené písničky s pohybem.

Pravidelně chodíme užívat vycházky do parku, krmit kachny, sbírat přírodniny, ze který tvoříme krásné obrázky. Krmíme ptáčky i ježky na školní zahradě a také ji udržujeme hrabáním listí.

Měli jsme také vzácnou návštěvu s přednáškou o mravencích. Dověděli jsme se jaké druhy mravenců existují, jaké potřeby k životu mají, ve kterých částech světa žijí. Máme mravence „putovní“, které si děti střídavě do péče berou domů a krmí je a starají se o ně, ale také mravence „školkové“, kdy jsme zakoupili speciální domácí mraveniště a pozorujeme, jak si mravenci prokousávají cestičky.

Integrovaný blok: KOUZELNÁ ZIMA

Téma: ADVENT

Podtéma: Čertí školka

Datum: 30.11.-4.12.2020

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: PH „Čert“ – udělat rohy na hlavě
Cíl: pohotová reakce na signál po utišení zvukového doprovodu Činnost: PH „Čertí honička“
Cíl: orientace v prostoru, vnímání pohybu ostatních dětí
Činnost: VV „Čert“ – práce s prstovými barvami
Cíl: rozvoj jemné motoriky
Činnost: „Výroba čertovského řetězu“ – práce s lepidlem Cíl: upevnění laterality, úklid a čistota místa po práci
Dítě a psychika
Činnost: KK:Začátek adventu – rozhovor – co to znamená, neděle železná, bronzová, stříbrná, zlatá
Cíl: spontánně vyprávět, dodržovat pravidla konverzace, komentovat slyšené, zachytit hlavní myšlenku
Činnost: Seznámení s novou písničkou „ Čertovská polka“
Cíl: vnímat a zapamatovat si jednoduchou píseň
Činnost: „Anděl“ – otiskování nabarvených dlaní anděla, dolepení toaletní roličky
Cíl: experimentovat s netradadičním výtvarným materiálem
Činnost: Opakování básničky „Hudry, hudry“
Cíl: správná výslovnost a napodobení předvedeného pohybu
Dítě a ten druhý
Činnost:KK: Logico – procvičení základních barev
Cíl: spolupráce ve dvojici
Činnost: Distanční výuka – výroba andělíčka
Cíl: sledování psychosociální pohody dětí během COVID19, online spojení Činnost: NH „Čert, anděl a Mikuláš“
Cíl: seznámení s tradicemi a postavením jednotlivých postav  Činnost: KK:“Neverbální komunikace“ – mimická cvičení
Cíl: využívat neverbální komunikaci /úsměv, gesta, řeč těla/
Činnost: KK: „Co zazpíváš Mikulášovi?“
Cíl: Poslouchat a naslouchat druhému, respektovat slovní projev druhého
Dítě a společnost
Činnost: Opakování třídních pravidel
Cíl: umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci
Činnost: Při velkém cvičení v tělocvičně – opakování PH a jejich pravidel
Cíl: chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovatt pravidla her a jiných činností, umět prohrávat
Činnost:“Pavučina přátelství“ – kutálení klubka vlny druhému
Cíl: umět pojmenovat kamaráda a pojmenovat jeho povahové vlastnosti Činnost: Začínáme s vtipem a hádankou
Cíl: reagovat na sociální kontakty druhých dětí – pochopení humoru a rozluštění hádanky
Činnost:Vycházka do okolí MŠ a poznávání okolí
Cíl: všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, radnice,vánoční výzdoba…)
Dítě a svět
Činnost: Vycházka do okolí MŠ
Cíl: vyznat se v blízkém okolí, vědět, co se kde v blízkosti MŠ nachází Činnost: PČ: Naklíčení a zasazení jablečného semínka
Cíl: poznatky o přírodě živé s nimiž se běžně setkává
Činnost: KK:“Co znamená svátek Mikuláše?“
Cíl: mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav Činnost: Poučení o bezpečném chování při pobytu v parku
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Krmení ptáčků a ježků
Cíl: být citlivý k přírodě, spoluvytvářet pohodu prostředí

Integrovaný blok: KOUZELNÁ ZIMA

Téma: ADVENT

Podtéma: Advent

Datum: 7.12.- 11.12.2020

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: PL „Vánoční kapr“ – dokreslení šupin
Cíl: ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, dokončit započatý úkol
Činnost: Seznámení s písní „Vánoční stromeček“- rytmizace Orffovými nástroji
Cíl: zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji Činnost: PH „Sněhuláci“ – alternativa hry „Škatule, škatule“
Cíl: rozvoj hrubé motoriky, orientace v prostoru, pohotová reakce na signál
Činnost:VV“Adventní věnec – práce s prstovými barvami
Cíl: rozvoj jemné motoriky
Činnost:VV – „Vánoční přání-sněhuláčci“ – práce s prstovými barvami Cíl: zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
Dítě a psychika
Činnost: KK:“Co je to adventní čas?“
Cíl: mít přiměřenou slovní zásobu, seznámit se s tradicemi adventního času
Činnost: Příprava vánočního punče s klasickým vánočním kořením + ochutnávka
Cíl: vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si nového Činnost: Seznámení s básní „Vánoční stromeček zavoněl v pokoji“
Cíl: záměrně si zapamatovat a reprodukovat slyšený přednes básně Činnost: PL „Šipky“
Cíl: rozvoj pravo-levé orientace (individualizace s předškoláky) Činnost:PL „Roční období“ (rozdělení MD a SD)
Cíl: orientace v čase, přiřazení předmětu dle zadání
Dítě a ten druhý
Činnost:PL „Vánoční přání“
Cíl: chápat a respektovat názory jiného dítěte
Činnost: Distanční výuka PL „Roční období“ – práce s předškoláky
Cíl: sledování psychosociální pohody dětí během COVID19, online spojení Činnost: NH „Na Vánoce“
Cíl: spoluvytvářet prostředí pohody, spolupracovat s druhým při hře Činnost: KK:“Neverbální komunikace“ – mimická cvičení
Cil: využívat neverbální komunikaci /úsměv, gesta, řeč těla/
Činnost: KK: „Co si přeješ k Vánocům?“
Cíl: Poslouchat a naslouchat druhému, respektovat slovní projev druhého
Dítě a společnost
Činnost: Společný zpěv vánočních koled
Cíl: Pozorně poslouchat a sledovat se zájmem hudební produkci a podílet se na ní
Činnost: Relaxační poslech vánočních koled
Cíl: projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům při poslechu umělecké produkce
Činnost:Opakování třídních pravidel
Cíl: umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci Činnost: Pocitová kresba „Vánoční stromeček“
Cíl: zobrazovat objekty reálně i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky např. kresbou
Činnost:Vycházka k radnici k vánočnímu stromu
Cíl: vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky
Dítě a svět
Činnost: PL „Svátky zimy“
Cíl: mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno Činnost: PČ „ Adventní věnec“ – práce s temperou a otikáváním roliček
Cíl: mít poznatky o zvycích a tradicích, přijmout tradici oslav
Činnost: Vycházka do okolí MŠ – krmení ptáčků , ježků a kachen
Cíl: zajímat se, co se v okolí děje, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla
Činnost: Poučení o bezpečném chování při pobytu v parku Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Sběr přírodnin v parku a postavení adventního věnce z větviček, šišek, listí…
Cíl: být citlivý k přírodě, spoluvytvářet pohodu prostředí

Integrovaný blok: KOUZELNÁ ZIM A

Téma: ADVENT

Podtéma: Vánoční zvyky a tradice

Datum: 14.12.-22.12.2020

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: Zdobení upečených perníčků bílkovou polevou
Cíl: zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
Činnost: PH „Na dva mrazy“
Cíl: orientace v prostoru, pohotová reakce na signál, respektování jednoduchých pravidel  Činnost: „Oblékací závod“
Cíl: samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky
Činnost: Vycházka k vánočnímu stromu k radnici
Cíl: znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci
Činnost: Jednotažka „Vánoční stromeček“
Cíl: upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech, správný úchop tužky
Dítě a psychika
Činnost: KK:“Betlém“+ zpěv koledy „Půjdem spolu do Betléma“
Cíl: soustředěně poslouchat příběh, udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech
Činnost: Opakování básně a písně „Vánoční stromeček“
Cíl: soustředěně naslouchat a poté reprodukovat text,udržet pozornost Činnost: VV – „Vánoční svíce“
Cíl: vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech /konstruktivních, výtvarných…/
Činnost: KK: „Vánoce“- práce s demonstr. obrázky
Cíl: rozvíjet slovní zásobu a vystupovat bez zábran před ostatními Činnost: individualizace u stolu – didaktická hra „Geometrické tvary“ Cíl: rozpoznat základní geometrické znaky a tvary
Dítě a ten druhý
Činnost:KK: Opakování třídních pravidel
Cíl: respektovat dospělého, komunikovat s nim vhodným způsobem Činnost: Distanční výuka
Cíl: sledování psychosociální pohody dětí během COVID19, online spojení Činnost: Výroba vánočního přání pro nejlepšího kamaráda – prstové barvy „Sněhulák“
Cíl: uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství..)
Činnost: NH: „Na vánoce“
Cil: vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herzní role
Činnost: KK: „Co si přeješ k Vánocům?“
Cíl: Poslouchat a naslouchat druhému, respektovat slovní projev druhého
Dítě a společnost
Činnost: „Vánoční posezení u stromečku s rozdáváním dárků“
Cíl: vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudení nástroje
Činnost: Společný poslech a zpěv vánočních koled
Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci Činnost:“Pavučina přátelství“ – kutálení klubka vlny druhému
Cíl: umět pojmenovat kamaráda a pojmenovat jeho povahové vlastnosti Činnost: Pokračujeme s vtipem a hádankou
Cíl: reagovat na sociální kontakty druhých dětí – pochopení humoru a rozluštění hádanky
Činnost:Vycházka do okolí MŠ a poznávání okolí
Cíl: všímat si kulturních památek kolem sebe (vánoční stromeček, radnice, památník…)
Dítě a svět
Činnost: Vycházka do okolí MŠ
Cíl: vyznat se v blízkém okolí, vědět, co se kde v blízkosti MŠ nachází Činnost: Exkurze po MŠ
Cíl: rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)
Činnost: KK:“Vánoce“
Cíl: mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav Činnost: Poučení o bezpečném chování při pobytu v parku
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Krmení ptáčků a ježků
Cíl: být citlivý k přírodě, spoluvytvářet pohodu prostředí

Prosinec 2020

Vánoční atmosféru jsme si nenechali ujít. Vyráběli jsme přáníčka, kapříky, svícínky. Vyzdobili jsme si třídu, tělocvičnu, aby vánoční besídka mohla proběhnout v tom pravém duchu Vánoc. Ježíšek nám přinesl spoustu krásných dárečků a novou kuchyňku, kde dokonce teče voda a můžeme tak experimentovat. Na besídce všechny třídy předvedly svá vystoupení, ochutnali jsme cukroví, které jsme letos pro děti upekly ve školce a také jsme si ho sami s dětmi ozdobili. Vánoce v MŠ provázela tradiční ranní svačinka, kdy jsme si pochutnali na vánočce a ovoci, k obědu pak řízek s kaší. Rozkrojili jsme jablíčko, rozlouskli oříšek, pustili lodičky se svíčkou a ukázaly nám, že se příští rok společně zase ve zdraví potkáme. Na všechny děti i rodiče se v příštím roce moc těšíme a i když letošní předvánoční období proběhlo netradičně jako celý tento rok, tak jsme si ho s dětmi dokázali užít.

Integrovaný blok: KOUZELNÁ ZIMA

Téma: ZIMA

Podtéma: Leden, ledýnek

Datum: 4.1.- 8.1.2021

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: PL „Čepice“ – tvar kulatý, hranatý, špičatý
Cíl: ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, dokončit započatý úkol, rozpoznat základní geometrické tvary
Činnost: PL „Hurá na brusle“ – správné zimní oblečení
Cíl: upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech, správný úchop 
Činnost: PL „Ptáčci v zimě“ – co mohu ptáčkům v zimě nasypat do krmítka
Cíl: Rozlišovat, co může uškodit a co prospívá zdraví ptáčků
Činnost:PČ: Výroba lojových koulí pro ptáčky
Cíl: Vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů
Činnost:VV – pocitová kresba „Co jsi dostal k Vánocům“
Cíl: zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
Dítě a psychika
Činnost: KK: Seznámení s písní „Grónská písnička“
Cíl: Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
Činnost: Seznámení s písní „Nanuky“
Cíl: Soustředěně poslouchat hudební skladbu a následně ji reprodukovat, rozlišit zvuky a napodobit rytmus
Činnost: KK: „Přivítání po vánočních prázdninách – co jsi dostal pod stromeček?“
Cíl: Rozvoj slovní zásoby, respektování přednesu druhých
Činnost: VV „Sněhulák“ – otiskování toaletních roliček+dokreslení detailů
Cíl: orientace v prostoru nahoře/dole/uprostřed, rozvoj vlastní fantazie Činnost:KK: Opakování třídních pravidel
Cíl: spolupracovat a vhodně komunikovat s dospělým, dodržovat a umět pojmenovat jednoduchá pravidla
Dítě a ten druhý
Činnost: VV: „Novoroční přání“ – výroba novoročního ohňostroje – olejovky+tuš
Cíl: Chtít potěšit svého blízkého, vynaložit pro to úsilí
Činnost: Distanční výuka – výroba novoročního ohňostroje otiskem toaletních roliček
Cíl: sledování psychosociální pohody dětí během COVID19, online spojení Činnost: NH „Na oslavu Nového roku“
Cíl: vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat
Činnost: KK: „Jak si prožil Vánoce a oslavu Nového roku?“
Cíl: aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému)
Činnost: KK: „Co je to nálada“ – spolupráce ve dvojicích
Cíl: Práce s obrazovým materiálem, procvičení mimických svalů
Dítě a společnost
Činnost: Opakování naučených písniček a básniček
Cíl: Pozorně poslouchat a sledovat se zájmem hudební produkci a podílet se na ní
Činnost: Poslech relaxační hudby – oblkádání šátky
Cíl: projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům při poslechu umělecké produkce
Činnost:Opakování třídních pravidel
Cíl: umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci Činnost: Společný úklid hraček a stavebnic ve třídě
Cíl: dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití
Činnost:Dramatizace „Červená karkulka“
Cíl: roozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravelivost, ubližování
Dítě a svět
Činnost: KK: „Svět kolem nás“ – práce s globusem
Cíl: porovnání tradic v jednotlivých zemích, mít poznatky o své zemi a o zemích jiných
Činnost: Vycházka do okolí MŠ
Cíl: zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. V přírodě, proměny komentovat, přizpůsobit oblečení
Činnost: Vycházka do okolí MŠ – krmení ptáčků , ježků a kachen
Cíl: zajímat se, co se v okolí děje, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla
Činnost: Opakovaní zásad bezpečného chování při vycházkách a pobytu venku
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Stavění sněhuláka, koulování
Cíl: cítit se spokojeně a bezpečně, spoluvytvářet pohodu prostředí, být citlivý k přírodě

Integrovaný blok: KOUZELNÁ ZIMA

Téma: ZIMA

Podtéma: Péče o zvířátka v zimě

Datum: 11.1.- 15.1.2021

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: PH „Na medvěda“
Cíl: ovládat hrubou motoriku, orientaci v prostoru, dodržovat jednoduchá pravidla hry
Činnost: PL „Hurá na brusle“ – správné zimní oblečení
Cíl: upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech, správný úchop
Činnost: PL „Ptáčci v zimě“ – co mohu ptáčkům v zimě nasypat do krmítka
Cíl: Rozlišovat, co může uškodit a co prospívá zdraví ptáčků
Činnost:PČ: Výroba lojových koulí pro ptáčky
Cíl: Vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů
Činnost:PH „Ježek“
Cíl: orientovat se v prostoru, reagovat na signál
Dítě a psychika
Činnost: Opakování písně„Grónská písnička“
Cíl: Správně vyslovovoat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
Činnost: Opakování písně„Nanuky“
Cíl: Soustředěně poslouchat hudební skladbu a následně ji reprodukovat, rozlišit zvuky a napodobit rytmus
innost: KK: „Zvířátka v zimě“- čím můžeš zvířátka přes zimu krmit? Cíl: Rozvoj slovní zásoby, respektování přednesu druhých
Činnost: VV „Ptačí krmítko“ – výroba krmítka ze špějlí od nanuku+sypání zrníček
Cíl: vyjadřovat fantazijní představy, experimentovat s výtvarně netradičními materiály
Činnost:Individualizace u stolu – didaktická hra „Geometrické tvary“ Cíl: dokázat pojmenovat základní geometrické tvary a barvy
Dítě a ten druhý
Činnost: HV – seznámení s písní „Bude zima, bude mráz“
Cíl: aktivně se zapojovat do činnosti s ostatními dětmi
Činnost: KK:“Zvířátka v zimě“
Cíl: aktivně komunikovat v kolektivu, naslouchat nápadům druhého Činnost: Poslech čteného příběhu „Boudo, budko“
Cíl: soustředěně naslouchat druhému, respektovat pravidla třídy „Pusinkové pravidlo“
Činnost: Dramatizace pohádky „Boudo, budko“
Cil: spolupracovat ve skupině, aktivně se zapojovat do hry ve skupině, být partnerem druhým
Činnost: Pocitová kresba „Zvířátko pro kamaráda“-nakresli obrázek pro kamarád
Cíl: podělit se s jiným dítětem o činnost, udělat radost druhému
Dítě a společnost
Činnost: Předčítání knihy „Jak se draci mají správně chovat“
Cíl: Pozorně poslouchat a osvojovat si tak pravidla slušného chování ve společnosti
Činnost: Seznámení s písničkou „Zvířátka v zimě“
Cíl: projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům při poslechu umělecké produkce
Činnost:Opakování třídních pravidel
Cíl: umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci Činnost: Společný úklid hraček a stavebnic ve třídě
Cíl: dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití
Činnost:Seznámení s básničkou „Mrazík“
Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci
Dítě a svět
Činnost: KK: „Roční období“-práce s kobercem, přiřazování typických znaků
Cíl: mít poznatky o planetě Zemi, o střídání denních i ročních období a jejich příčinách
Činnost: Vycházka do okolí MŠ
Cíl: zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. V přírodě, proměny komentovat, přizpůsobit oblečení
Činnost: Vycházka do okolí MŠ – krmení ptáčků
Cíl: zajímat se o přírodu a své okolí, soucítit s přírodou
Činnost: Opakovaní zásad bezpečného chování při vycházkách a pobytu venku
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Malování barvou do sněhu Cíl: radovat se ze součinnosti s přírodou

Integrovaný blok: KOUZELNÁ ZIMA

Téma: ZIMA

Podtéma: Počasí, co si v zimě oblékáme

Datum: 18.1.- 22.1.2021

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: PL „Co si obleču?“
Cíl: upřednostňovat užívání pravé či levé ruky
Činnost: PL „Hurá na brusle“ – správné zimní oblečení
Cíl: upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech, správný úchop
Činnost: PH „Na dva mrazy“
Cíl: zachovávat správné držení těla, běhat, skákat, pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
Činnost:PČ: Výroba zimních čepic z holící pěny a lepidla+zapíjení barev
Cíl: kreslit, malovat, modelovat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů
Činnost: PČ: „Svetr“ – prošívání dírek bavlnou
Cíl: rozvoj jemné motoriky
Dítě a psychika
Činnost: Seznámení s písní „Co si oblékneš?“
Cíl: Správně vyslovovoat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči Činnost: Smyslová hra „Obleč kamaráda“ – výroba oblečení z novinového papíru
Cíl: rozpoznat odlišnosti v detailech, rozlišit hmatem vlastnosti předmětů Činnost: Práce s obrazovým materiálem – obleč holku na léto/kluka na zimu
Cíl: soustředěně dokončit zadaný úkol, rozlišit úkol dle zadání
Činnost: VV: „Obleč sněhuláka“ – vystřižení oblečení z letáků a lepení na sněhuláka
Cíl: vyjadřovat fantazijní představy Činnost:“Oblékni medvěda“ – didaktická hra u stolu
Cíl: rozlišit jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět pochopit obrázky
Dítě a ten druhý
Činnost:VV – „Rukavice“ – práce ve dvojicích s klovatinou a barvami Cíl: domlouvat se, rozdělovat si práci, spolupracovat ve dvojici Činnost:VV „Čepice“ – lepení vlny na šablonu
Cíl: spolupráce ve dvojici Činnost: KK: „Jakou máš náladu?“
Cíl: využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla apod.)  Činnost:KK: Opakování třídních pravidel
Cíl: Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem Činnost: KK: „Já tobě, ty mě“ – ukaž jak se cítíš, když ti druhý pomáhá/ubližuje
Cíl: všímat si, co si druhý přeje či potřebuje /dělit se s druhým o hračky, pomůcky, pamlsky…)
Dítě a společnost
Činnost: Předčítání knihy „Jak se draci mají správně chovat“
Cíl: Pozorně poslouchat a osvojovat si tak pravidla slušného chování ve společnosti
Činnost: Hra „Na oblečenou“ – závody v převlékání
Cíl: chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností
Činnost:Exkurze po MŠ
Cíl: orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin a umět jim přizpůsobit své chování
Činnost: Dramatizace pohádky „Kocour v botách“
Cíl: vyjádřit a zhodnotit prožitky
Činnost: Opakování naučených písní a básní v doprovodu klavíru a Orffova instrumentáře
Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci
Dítě a svět
Činnost: KK: „Roční období“-práce s kobercem, přiřazování typických znaků
Cíl: mít poznatky o planetě Zemi, o střídání denních i ročních období a jejich příčinách
Činnost: Vycházka do okolí MŠ
Cíl: zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. V přírodě, proměny komentovat, přizpůsobit oblečení
Činnost: Vycházka do okolí MŠ – sáňkování na kopci
Cíl: cítit sounáležitost s přírodou
Činnost: Opakovaní zásad bezpečného chování při vycházkách a pobytu venku
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Malování barvou do sněhu
Cíl: radovat se ze součinnosti s přírodou

Integrovaný blok: KOUZELNÁ ZIMA

Téma: ZIMA

Podtéma: Šikovná zima

Datum: 25.1.- 5.2.2021

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: PL „Paní zima“ – návik kruhu
Cíl: uvolnění zápěstí, správný úchop tužky, základní barvy, individualizace
Činnost: VV: „Výzdoba košilky“
Cíl: Rozvoj jemné motoriky při sypání dekorací a vytlačovaní glitrového lepidla
Činnost: PH „Na dva mrazy“
Cíl: zachovávat správné držení těla, běhat, skákat, pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
Činnost:PČ: Výroba zimních čepic z holící pěny a lepidla+zapíjení barev
Cíl: kreslit, malovat, modelovat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů
Činnost: PL:“Z čeho jsou věci“ Cíl: koordinace ruka/oko, rozumový vývoj, úsudek
Dítě a psychika
Činnost: Seznámení s písní „Sněhové vločky“
Cíl: Správně vyslovovoat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči Činnost:Seznámení s písní „Vločky“
Cíl: Správně používat Orffovy nástroje
Činnost: Práce s pohádkou „Jak pejsek s kočičkou našli panenku, která tence plakala“
Cíl: soustředěně vyslechnout čtený příběh, vnímat obsah textu, rozbor pohádky
Činnost: VV: „Obleč sněhuláka“ – vystřižení oblečení z letáků a lepení na sněhuláka
Cíl: vyjadřovat fantazijní představy
Činnost:“Oblékni medvěda“ – didaktická hra u stolu
Cíl: rozlišit jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět pochopit obrázky
Dítě a ten druhý
Činnost:VV – „Rukavice“ – práce ve dvojicích s klovatinou a barvami Cíl: domlouvat se, rozdělovat si práci, spolupracovat ve dvojici Činnost:VV „Čepice“ – lepení vlny na šablonu Cíl: spolupráce ve dvojici Činnost: VV: „Ledové ozdoby“-zamražování přírodnin a zdobení zahrady Cíl: spolupracovat ve dvojici, vzájemně se inspirovat, mít radost z výsledku své práce  Činnost:KK: Experiment: „Skupenství vody“ – tání sněhu, zmrazování, vypařování Získávat nové zkušenosti a znalosti, umět si poradit samostatně Činnos: VV: „Sněhulák“ – zamražení vody v pytlíku – experiment Cíl: pomáhat druhému, poukazovat na své znalosti při výsledku
Dítě a společnost
Činnost: KK:“Řekni, jaký je kamarád Cíl: Pojmenovat povahové vlastnosti  Činnost: Hra „Na oblečenou“ – závody v převlékání
Cíl: chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností
Činnost:Exkurze po MŠ Cíl: orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin a umět jim přizpůsobit své chování
Činnost: NH „Na školku“ , „Na rodinu“, „Na doktora“
Cíl: orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin  Činnost: Opakování naučených písní a básní v doprovodu klavíru a Orffova instrumentáře
Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci
Dítě a svět
Činnost: KK: „Roční období“-práce s kobercem, přiřazování typických znaků“
Cíl: mít poznatky o planetě Zemi, o střídání denních i ročních období a jejich příčinách
Činnost: Vycházka do okolí MŠ-krmení kachen, doplnění krmítek pro ptáčky
Cíl: mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toto, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, mít poznatky o přírodě živé i neživé
Činnost: Vycházka do okolí MŠ – sáňkování na kopci
Cíl: cítit sounáležitost s přírodou
Činnost: Opakovaní zásad bezpečného chování při vycházkách a pobytu venku
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Malování barvou do sněhu
Cíl: radovat se ze součinnosti s přírodou

LEDEN 2020

Přivítali jsme v novém roce návštěvou Tří králů ze žluté třídy, zazpívali jsme si společné koledy a popovídali si o významu a cestě Tří králů do Betléma a darech, které nesli. Užívali jsme si sněhovou nadílku, mrazili jsme přírodniny, dělali pokusy se skupenstvím vody, sáňkovali na kopci, malovali do sněhu nebo stavěli sněhuláka.

Vyrobili jsme krmítka i lojové koule pro ptáčky, které jsme instalovali na školní zahradě a pravidelně chodíme k řece krmit kačeny. Naučili jsme se spoustu nových písniček a básniček a tvořili jsme z netradičních materiálů. Postupně se chystáme na jarní jarmark a vyrábíme dárečky pro rodiče.

Integrovaný blok: KOUZELNÁ ZIMA

Téma: SVĚT POHÁDEK

EDUKAČNÍ OBLASTODKAZYEVALUACE
Dítě a jeho tělo
UčitelkaDítě
Činnost:Seznámení s ranním rituálem – báseň „Masopust“ Cíl: koordinovat pohyb s říkadlem Činnost:Individualizace s předškoláky PL „Jenen, dva, tři, čtyři“ Cíl: upřednostňování L/P ruky, upevnění jemné motoriky prstů při počítání do 4  Činnost: PH „Na procházce“ Cíl: chůze v daném útvaru, běh s vyhýbáním Činnost:PČ: Výroba masopustních koláčů z terakoty Cíl: válet, modelovat, vykrajovat, dekorovat, práce s netradičním materiálem  Činnost: VV – výroba masopustních masek dle předlohy mokrým pastelem Cíl: dodržení linie při vybarvování, správný úchop pasteluDítě a psychika


Činnost: Pozdravení s pohybem „Masopust“ Cíl: Správně vyslovovoat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči Činnost:Opakování písně„Vločky“ Cíl: Správně používat Orffovy nástroje Činnost: Seznámení s písní „Voláme jaro“ Cíl: správná výslovnost, zapamatování si krátkého textu  Činnost: KK: Co je to masopust? Cíl: rozvoj komunikačních dovedností, odpovědi na otázky, význam Masopustu Činnost:Pokračujeme s hádankou a vtipem – práce s knihou Cíl: chápat jednoduchý vtip a hádanky
Dítě a ten druhý


Činnost:Pozdravení s pohybem „Masopust“ Cíl: respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem Činnost:Seznámení s písní „Masopustu namále“ Cíl: navazovat kontakty a spolupracovat s ostatními ve skupině Činnost: Kloboukový karneval Cíl: všímat si, co si druhý přeje či potřebuje – dělit se o hračky, pomůcky, pomáhat druhému  Činnost:Vystřihování masopustních masek Cíl: respektovat rozdílné schopnosti, cítit sounáležitost s ostatními, nabídnout pomoc Činnos: Hra „Mám tě rád proto…“ Cíl: vnímat druhého a jeho odlišnosti i to co potřebuje

Dítě a společnost


Činnost: KK: Únorové pranostiky Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci – literární  Činnost: Poslech čtené pohádky „Jak měli hodiny s jednou ručičkou“ Cíl: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností – pocitová kresba  Činnost:CD pro MŠ 1 – motivovaný celek „Zima“ Cíl: cítit se plnohodnotným členem skupiny Činnost: Opakování pravidel třídy Cíl: orientovat se v rolích a pravidlech třídy  Činnost: Opakování naučených písní a básní v doprovodu klavíru a Orffova instrumentáře Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkciDítě a svět


Činnost: KK: Pozdravení s pohybem „Masopust“ Cíl: orientovat se bezpečně ve školním prostředí naučenými rituály Činnost: Vycházka do okolí MŠ-krmení kachen, doplnění krmítek pro ptáčky Cíl: mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toto, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, mít poznatky o přírodě živé i neživé Činnost: Vycházka do okolí MŠ Cíl: cítit sounáležitost s přírodou, zajímat se, co se v okolí děje, všímat si změn ve svém okolí Činnost: Opakovaní zásad bezpečného chování při vycházkách a pobytu venku Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí  Činnost: Malování do sněhu Cíl: mít poznatky o zvycích a tradicích, přijmout tradici oslav

Podtéma: Masopust a karneval

Datum: 8.2.-12.2.2021

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost:Seznámení s ranním rituálem – báseň „Masopust“
Cíl: koordinovat pohyb s říkadlem
Činnost:Individualizace s předškoláky PL „Jenen, dva, tři, čtyři“
Cíl: upřednostňování L/P ruky, upevnění jemné motoriky prstů při počítání do 4
Činnost: PH „Na procházce“
Cíl: chůze v daném útvaru, běh s vyhýbáním
Činnost:PČ: Výroba masopustních koláčů z terakoty
Cíl: válet, modelovat, vykrajovat, dekorovat, práce s netradičním materiálem
Činnost: VV – výroba masopustních masek dle předlohy mokrým pastelem
Cíl: dodržení linie při vybarvování, správný úchop pastelu
Dítě a psychika
Činnost: Pozdravení s pohybem „Masopust“
Cíl: Správně vyslovovoat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči Činnost:Opakování písně„Vločky“
Cíl: Správně používat Orffovy nástroje
Činnost: Seznámení s písní „Voláme jaro“
Cíl: správná výslovnost, zapamatování si krátkého textu
Činnost: KK: Co je to masopust?
Cíl: rozvoj komunikačních dovedností, odpovědi na otázky, význam Masopustu
Činnost:Pokračujeme s hádankou a vtipem – práce s knihou
Cíl: chápat jednoduchý vtip a hádanky
Dítě a ten druhý
Činnost:Pozdravení s pohybem „Masopust“
Cíl: respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem Činnost:Seznámení s písní „Masopustu namále“
Cíl: navazovat kontakty a spolupracovat s ostatními ve skupině
Činnost: Kloboukový karneval
Cíl: všímat si, co si druhý přeje či potřebuje – dělit se o hračky, pomůcky, pomáhat druhému
Činnost:Vystřihování masopustních masek
Cíl: respektovat rozdílné schopnosti, cítit sounáležitost s ostatními, nabídnout pomoc
Činnos: Hra „Mám tě rád proto…“ Cíl: vnímat druhého a jeho odlišnosti i to co potřebuje
Dítě a společnost
Činnost: KK: Únorové pranostiky
Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci – literární
Činnost: Poslech čtené pohádky „Jak měli hodiny s jednou ručičkou“ Cíl: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností – pocitová kresba
Činnost:CD pro MŠ 1 – motivovaný celek „Zima“
Cíl: cítit se plnohodnotným členem skupiny
Činnost: Opakování pravidel třídy
Cíl: orientovat se v rolích a pravidlech třídy
Činnost: Opakování naučených písní a básní v doprovodu klavíru a Orffova instrumentáře
Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci
Dítě a svět
Činnost: KK: Pozdravení s pohybem „Masopust“
Cíl: orientovat se bezpečně ve školním prostředí naučenými rituály Činnost: Vycházka do okolí MŠ-krmení kachen, doplnění krmítek pro ptáčky
Cíl: mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toto, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, mít poznatky o přírodě živé i neživé
Činnost: Vycházka do okolí MŠ
Cíl: cítit sounáležitost s přírodou, zajímat se, co se v okolí děje, všímat si změn ve svém okolí
Činnost: Opakovaní zásad bezpečného chování při vycházkách a pobytu venku
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Malování do sněhu Cíl: mít poznatky o zvycích a tradicích, přijmout tradici oslav

Integrovaný blok: KOUZELNÁ ZIMA
Téma: SVĚT POHÁDEK
Podtéma: Medvědí pohádky

Datum: 15.2.-26.2.2021

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost:PL „Vybarvi obrázek dle značek -neposlušná kůzlátka“
Cíl: upřednostňovat levouXpravou ruku, rozpoznat piktogramy Činnost:PL: „Medvěd hledá med“ – bludiště
Cíl: vést stopu tužky při kresbě, orientace v prostoru
Činnost: PL „Noční košilka“ Cíl: provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
Činnost:PL: jednotažka „Hrnečku, vař“
Cíl: uvolnění zápěstí, vedení stopy tužkou, splnění zadaného úkolu Činnost: PL – jednotažka „Slepička“
Cíl: správný úchop tužky, uvolnění zápěstí, kresba na velký formát papíru
Dítě a psychika
Činnost: Poslech čteného příběhu „Hrnečku vař“+rozbor pohádky
Cíl: soustředěný poslech přednesu a reprodukce vlastními slovy Činnost:Poslech čteného příběhu „Máša a tři medvědi“
Cíl: dorozumět se verbálně i neverbálně – mimický přednes příběhu Činnost: Poslech čteného příběhu „Kohoutek a slepička“
Cíl: správná výslovnost při rozvoji bohaté slovní zásoby
Činnost: Poslech čteného příběhu „O neposlušných kůzlátkách“
Cíl: vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
Činnost:Poslech čteného příběhu „Princezna na hrášku“
Cíl: chápat jednoduchý vtip a hádanky
Dítě a ten druhý
Činnost:Poslech čteného příběhu „O pyšné noční košilce“
Cíl: respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem Činnost:PL „O neposlušných kůzlátkách“
Cíl: posloupnost děje, převyprávění příběhu
Činnost:PL „Kůzlátka“
Cíl: orientace v prostoru, geom. řada 1-5
Činnost:PL“Řekni, komu patří jaká noha“ Cíl:spolupráce ve dvojici, pomoc kamarádovi
Činnost: PH „Na vkla a kůzlátka“
Cíl: orientace v prostoru, pohotovost reakce, rychlost
Dítě a společnost
Činnost: KK: „Na vlka a kůzlátka“
Cíl: pochopit, že každý má ve společenství svou roli
Činnost: Seznámení s básničkou „První sníh“ Cíl: chápat sounáležitost se skupinou
Činnost:CD pro MŠ 1 – motivovaný celek „Zima“
Cíl: cítit se plnohodnotným členem skupiny
Činnost: Opakování pravidel třídy
Cíl: orientovat se v rolích a pravidlech třídy
Činnost: Opakování naučených písní a básní v doprovodu klavíru a Orffova instrumentáře
Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci
Dítě a svět
Činnost: KK: Seznámení s písní „Potkal mrazík metelici“
Cíl: osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí. Zvládat běžné činnosti
Činnost: Vycházka do okolí MŠ-krmení kachen, doplnění krmítek pro ptáčky
Cíl: mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toto, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, mít poznatky o přírodě živé i neživé
Činnost: Vycházka do okolí MŠ
Cíl: cítit sounáležitost s přírodou, zajímat se, co se v okolí děje, všímat si změn ve svém okolí
Činnost: Opakovaní zásad bezpečného chování při vycházkách a pobytu venku
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Malování do sněhu
Cíl: mít poznatky o zvycích a tradicích, přijmout tradici oslav

Integrovaný blok: KVETOUCÍ JARO

Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

1.3. – 5.3. 2021

EDUKAČNÍ OBLASTODKAZYEVALUACE
Dítě a jeho tělo
UčitelkaDítě
Činnost:VV: Výroba obalu knihy – práce s temperou a košilkou euroobalu
Cíl: dokázat zacházet s běžným výtvarným materiálem, experimentovat Činnost:PČ „Úklid pokojíčku“+pomoc při úklidu kuchyně mamince
Cíl: udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, upevnit si vědomost, kde mají věci své místo  Činnost: PH „Hlava, ramena, kolena, palce“
Cíl: pojmenovat a ukázat dílčí části těla – rameno, koleno, loket… Činnost:Trénovat samoobluhu při hygieně a oblékání
Cíl: pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat denní úkony
Činnost: PH „Doteky“ Cíl: pohotově reagovat a rozpoznat určenou část těla
Dítě a psychika


Činnost: Seznámení s básničkou „Co je to knížka?“- autor František Hrubín
Cíl: zapamatování si krátkého textu+rytmizace vytleskáváním
Činnost: KK: „Má oblíbená knížka“ Cíl: spontánně vyprávět zážitky z poslechu pohádek
Činnost: Mimické hrátky – předveď pohádkovou bytost
Cíl: umět se vyjádřit verbálně i nonverbálně
Činnost: Smyslová hra – najdi rozdíl ve svém okolí
Cíl: zaregistrovat změny ve svém okolí, všímat si a rozpoznat, co se změnilo, když jsem byl pryč
Činnost: Paměťová hra „Která kniha chybí?“
Cíl: záměrně se soustředi a udržet pozornost

Dítě a ten druhý


Činnost:Jsem šťastný, smutný, naštvaný, umíněný…
Cíl: využívat neverbální komunikaci – úsměv, gesta, řeč těla apod. Činnost:Poslech nejoblíbenější pohádky od kamaráda
Cíl: cítit sounáležitost s ostatními Činnost:Namaluj svou oblíbenou pohádkovou bytost
Cíl: respektovat rozdílné schopnosti, mít úctu k rozdílným věkovým kategoriím Činnost:Přečtu si s maminkou pohádku Cíl:navazovat kontakty s dospělým, spolupracovat a respektovat jej při dialogu
Činnost:Výroba vlastního pexesa – základní barvy a tvary
Cíl: aktivně spolupracovat, domlouvat se, vyjednávat


Dítě a společnost


Činnost: Opakujeme třídní pravidla, která si pamatujeme i doma Cíl: umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se…  Činnost: PH „Jsem malý, jsem velký“ – alterace na hříbečekXstromeček nebo maminkaXtatínek Cíl: orientovat se v rolích skupiny  Činnost:Vycházka do okolí Cíl: všímat si kulturních památek – pomník, radnice, sochy, vyjádřit a zhodnotit prožitky Činnost: Můj první obrázek do knížky Cíl: zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky  Činnost:Seznámení s písní „Voláme jaro“
Cíl: vyjadřovat se zpěvem, seznámení se s tradicí vynášení morény
Dítě a svět


Činnost: Vycházka do okolí
Cíl: mít poznatky z nejrůznějších oblastí života, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí
Činnost: Dopravní procházka
Cíl: Chápat základní pravidla chování pro chodce
Činnost: Poučení o bezpečném chování při procházce
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné – vítr, déšť, teplo, sucho, mrazy…
Činnost: Vycházka k řece- krmení ptáčků a kachen
Cíl: uvědomit si, že příroda a člověk se vzájemně ovlivňují
Činnost: Vyklíčení semínka – citron, pomeranč, čočka, fazole, jarní osení apod.
Cíl: být citlivý k přírodě


Integrovaný blok: KVETOUCÍ JARO

Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: Svět notiček

Datum: 8.3.- 12.3.2021

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: PH: „Malá nota X velká nota X houslový klíč“
Cíl: dodržovat jednoduchá pravidla hry, správně reagovat na slovní i piktogramický signál
Činnost: PH: „Otevřeme X zavřeme okénko“
Cíl: koordinace levé X pravé hemisféry, napodobit pohyb dle vzoru  Činnost: PH „Polštářek“ – levá X pravá hemisféra
Cíl: spolupráce ve dvojici – procvičení levé X pravé hemisféry Činnost:PČ: Oblékací a svlékací závod – umět si uložit oblečení
Cíl: zdokonalit se v hrubé motorice, pohybovat se koordinovaně Činnost:VV – Pocitová kresba – namaluj mamince obrázek ke svátku MDŽ
Cíl: zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
Dítě a psychika
Činnost: Malované čtení – „Má mě rád“
Cíl: Správně vyslovovoat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
Činnost: „Moje oblíbená písnička“
Cíl: Soustředěně poslouchat hudební skladbu a následně ji reprodukovat, rozlišit zvuky a napodobit rytmus
Činnost: Distanční výuka online – PL „Srdíčko pro maminku“
Cíl: Dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
Činnost:Mimická cvičení – ukaž jak se tváříš, když jsi šťastný,smutný,naštvaný,uražený…
Cíl: dorozumět se verbálně i nonverbalně, používat gesta, oční kontakt, reagovat na podněty…)
Činnost:KK: Zazpívej své jméno +doprovod rytmickým ťukáním např. dřívky
Cíl: rozkládat slova na slabiky a zkoordinovat s rytmem a hrou na hudební nástroj
Dítě a ten druhý
Činnost: VV: Malování na kamínky „notička“
Cíl: Chtít potěšit svého blízkého, vynaložit pro to úsilí
Činnost: Distanční výuka – předškoláci – pracovní listy k MDŽ a geom.řada 1-5, jednotažka houslový klíč
Cíl: sledování psychosociální pohody dětí během COVID19, online spojení Činnost: PČ:“Houslový klíč“ – výroba z alobalu dle šablony a zavěšení na plot MŠ
Cíl: vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat
Činnost: KK: „Jak si prožil Vánoce a oslavu Nového roku?“
Cíl: aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému)
Činnost: KK: „Co je to nálada – ukaž jak se cítíš“ – spolupráce ve dvojicích
Cíl: Práce s obrazovým materiálem, procvičení mimických svalů
Dítě a společnost
Činnost: Výroba hudebního nástroje -štěrkátko – naplnění nádobky rýží, čočkou, mákem, kamínky…
Cíl: Vyvinout úsilí pro spolupráci s dospělým
Činnost: Orffův instrumentář – názvy nástrojů, rytmizace svého jména
Cíl: pozorně poslouchat a sledovat a učit se novému  Činnost:Seznámení s písničkou „Vítání jara“ k průvodu vypouštění Morény
Cíl: pozorně poslouchat uměleckou produkci např. Hudební, zapamatovat si krátký text
Činnost: Pojmenuj rodinu notiček – maláXvětšíXnejvětší (pohádka O třech medvědech)
Cíl: pochopit funkci rodiny a jejich členů
Činnost:Výroba houslového klíče z alobalu podle šablony
Cíl: Chápat pravidla jiných činností, zacházet šetrně s výtvarnými pomůckami
Dítě a svět
Činnost: Sběr kamínků v přírodě k malování
Cíl: budovat si vztah k přírodě a obdivovat její dary
Činnost: Vycházka do okolí MŠ – zavěšení houslového klíče na plot a položení namalovaného kamínku na schody MŠ
Cíl: udělat radost kamarádům a paním učitelkám, ukázat, co jsem dokázal
Činnost: Vycházka do okolí MŠ – krmení ptáčků a kachen
Cíl: být citlivý k přírodě
Činnost: Opakovaní zásad bezpečného chování při vycházkách a pobytu venku
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Vycházka do přírody
Cíl: cítit se spokojeně a bezpečně, spoluvytvářet pohodu prostředí, být citlivý k přírodě

Integrovaný blok: KVETOUCÍ JARO

Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: Vynášení Morény a vítání jara

Datum: 15.3.- 19.3.2021

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: PH: „Skok x plác“ – dle barvy čtverce na zemi zvolit daný pohyb
Cíl: postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly
Činnost: PH: Podlézání parťáka , který dělá most – opakované, poté střídání
Cíl: přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů  Činnost: PL „Květiny x brouci“ – stříhání dle linie, lepení dle druhu Cíl: zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami např. nůžkami
Činnost:PL: „Stopy zvířat“
Cíl: správný úchop tužky, tah podél liniie, uvolnění zápěstí  Činnost:Jednotažka „Ovečka“
Cíl: uvolnění zápěstí, vedení linie, správný úchop tužky
Dítě a psychika
Činnost: Opakování písně „Vítáme jaro“
Cíl: Správná výslovnost, zapamatování si krátkého textu, reprodukce hudební produkce
Činnost: Seznámení s písní „Jaro“
Cíl: Soustředěně poslouchat hudební skladbu a následně ji reprodukovat, rozlišit zvuky a napodobit rytmus
Činnost: Seznámení s písní „Jaro je tu“
Cíl: Soustředěně poslouchat hudební skladbu a následně ji reprodukovat Činnost:“Sněženka z těstovinových mašliček“
Cíl: tvořivě využívat přírodní materiály při pracovní a výtvarných činnostech
Činnost:“Tulipány“ – otisk vidličky, domalování barvou
Cíl: improvizovat a využívat tvůrčí a výtvarné techniky
Dítě a ten druhý
Činnost: Distanční online výuka – „Jarní hra“
Cíl: spolupracovat s dospělým, respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem
Činnost: Výroba jarních květin z PET víček – zatavení žehličkou přes pečící papír
Cíl: obracet se na dospělého o pomoc, radu, spolupracovat s dospělým Činnost: PČ:Naklíčení semínek – řeřicha, hrášek, citrusy, česnek…
Cíl: vyjednávat s dospělými, domluvit se na společném řešení
Činnost: KK: Sběr jívy a její naklíčení před Velikonocemi – kočičky
Cíl: spoluvytvářet prostředí pohody, vnímat společně strávený čas Činnost: PH: Šlapání s parťákem – cvičení ve dvojicích
Cíl: spolupráce ve dvojicích, respektování potřeb druhého
Dítě a společnost
Činnost: „Zvířátka a jejich mláďátka“ – PL rozstříhat a přiřazovat
Cíl: umět ve styku s dětmi i dospělými střídat se v komunikaci  Činnost: „Vynášení Morény“ – vhození Morény do řeky – rozloučení se zimou a vítání jara
Cíl: vyjádřit a zhodnotit prožitky, vyjadřovat se zpěvem Činnost:Seznámení s písničkou „Vítání jara“ k průvodu vypouštění Morény
Cíl: pozorně poslouchat uměleckou produkci např. Hudební, zapamatovat si krátký text
Činnost: Seznámení s písní „Jaro“
Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci – hudební
Činnost:Malované čtení – „Potrestaný zlodějíček“ – doplnění slov za obrázky
Cíl: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností
Dítě a svět
Činnost: Sběr kamínků v přírodě k malování
Cíl: budovat si vztah k přírodě a obdivovat její dary Činnost: Malování na kamínky s jarní tématikou – první jarní květy
Cíl: mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co mu bylo zprostředkováno
Činnost: Vycházka do okolí MŠ – krmení ptáčků a kachen
Cíl: být citlivý k přírodě
Činnost: Opakovaní zásad bezpečného chování při vycházkách a pobytu venku
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Vycházka do přírody
Cíl: cítit se spokojeně a bezpečně, spoluvytvářet pohodu prostředí, být citlivý k přírodě

Integrovaný blok: KVETOUCÍ JARO

Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: Jak se volá jaro

Datum: 21.3.- 25. 3.2021

EDUKAČNÍ OBLAST
Dítě a jeho tělo
Činnost: HPH: „Uvíjíme věneček“
Cíl: postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly
Činnost: PH: „Kořen, stonek, list“
Cíl: přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb dle pokynu
Činnost: Vycházka do přírody
Cíl: pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu Činnost:PL: „Základní geometrické tvary“
Cíl: ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku a správný úchop tužky
Činnost:PL „Kde je moje mláďátko?“ – opakování zvířátek a jejich mláďat
Cíl: upřednostňovat užívání levé či pravé ruky, správný úchop tužky
Dítě a psychika
Činnost: Výroba „Jarní pomazánky“ – ředkvička, lučina, vajíčko, houska
Cíl: mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, sledovat slovní návod a postup – napodobit návod
Činnost: Opakování písničky „Vítáme jaro“
Cíl: Soustředěně poslouchat hudební skladbu a následně ji reprodukovat, rozlišit zvuky a napodobit rytmus
Činnost: Seznámení s básničkou „Jaro“
Cíl: Soustředěně poslouchat báseň a následně ji reprodukovat
Činnost:Práce s obrázkovým materiálem – jarní květiny
Cíl: rozkládat slova na slabiky Činnost:“Tulipány“ – otisk vidličky, domalování barvou
Cíl: improvizovat a využívat tvůrčí a výtvarné techniky
Dítě a ten druhý
Činnost: Distanční online výuka – „Jarní hra II.“ – hra s úkoly na způsob Člověče
Cíl: spolupracovat s dospělým, respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem
Činnost: Výroba jarních květin z PET víček – zatavení žehličkou přes pečící papír
Cíl: obracet se na dospělého o pomoc, radu, spolupracovat s dospělým Činnost: PČ:Naklíčení semínek – řeřicha, hrášek, citrusy, česnek…
Cíl: vyjednávat s dospělými, domluvit se na společném řešení
Činnost: KK: „Ponožková výzva“
Cíl: chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí, neumí a že je to přirozené
Činnost: Výroba ponožky pro kamaráda
Cíl: improvizace ve vlastní fantazii k příležitosti potěšení druhého
Dítě a společnost
Činnost: Opakování třídních pravidel – pusinkové, ručičkové, kapičkové….
Cíl: umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se…
Činnost: Velikonoční tradice
Cíl: vnímat zvyky a tradice
Činnost:Opakování písně „Vítání jara“ k průvodu vypouštění Morény Cíl: pozorně poslouchat uměleckou produkci např. Hudební, zapamatovat si krátký text
Činnost: Opakování písně „Jaro“
Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci – hudební
Činnost:Malované čtení – „Potrestaný zlodějíček“ – doplnění slov za obrázky
Cíl: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností
Dítě a svět
Činnost: Naklíčení řeřichy či jiných bylinek
Cíl: pozorování růstu a starání se o květinu
Činnost: Vycházka do okolí – pozorování změn v přírodě
Cíl: orientovat se v blízkém okolí, uvědomovat si , jak se svět přírody mění
Činnost: Vycházka do okolí MŠ – krmení ptáčků a kachen
Cíl: být citlivý k přírodě
Činnost: Opakovaní zásad bezpečného chování při vycházkách a pobytu venku
Cíl: znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnost: Vycházka do přírody
Cíl: cítit se spokojeně a bezpečně, spoluvytvářet pohodu prostředí, být citlivý k přírodě

Komentáře jsou uzavřeny.