Co se u nás děje?

Třídní schůzky online

Milí rodiče,

Letos se třídní schůzky nekonají v klasické podobě, ale prostřednictvím informací na webu a možností doptat se paní učitelky telefonicky či emailem. (Kontakty na konci textu)

Stěžejní funkcí zahajovacích třídních schůzek je seznámení se se školním řádem. Prosíme rodiče, aby se se školním řádem seznámili- buď s tištěnou verzí vyvěšenou ve Vstupech do budovy MŠ či online verzi  ZDE.

Několik důležitých bodů:

Otevírací doba MŠ: 6:30-16:00, v 16:00 se uzavírá budova.

Organizace dne: viz nástěnky u vchodu

Povinná předškolní docházka se vztahuje na děti, které před začátkem školního roku dovršily 5 let. Probíhá v pracovních dnech alespoň 4 souvislé hodiny.  Absenci těchto dětí je potřeba omlouvat písemně- viz instrukce paní učitelky.

Distanční vzdělávání: V případě kdy, nepřítomnost dětí s povinnou předškolní docházkou, přesáhne 50%, probíhá výuka distančně.

Mimo školního řádu se MŠ řídí manuálem MŠMT ze dne 17. 8. 2020- „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

Nadstandartní aktivity:

V důsledku situace, která panuje kolem nás, zařadíme aktivity od druhého pololetí vyjma:

VÝTVARKA (paní Kazická, ZUŠ Edvarda Runda)- informace u paní učitelky.

TENIS

 1/ Tenisová přípravka pro všechny děti v rámci projektu MŠ; v dopoledních hodinách s paní učitelkou a dle aktuální situace

2/Pro zájemce Tenis (pan Heler, informace u paní učitelky)

Děti, které jsou v tomto školním roce přihlášeny do MŠ poprvé a ještě nedoložily originál o potvrzení lékaře o řádném očkování, prosíme rodiče těchto dětí, aby dodali. V příštím týdnu budou paní učitelky toto aktivně řešit, včetně aktualizace mailových kontaktů.

Zákonný zástupce vodí do MŠ dítě pouze zdravé. Dítě do školky nemůže být přijato nebo bude po zjištění příznaků posíláno do domácího léčení i s rýmou a kašlem, teplotou a jiným aktuálním nakažlivým onemocněním. V případě, že vaše dítě trpí chronickým onemocněním- alergie – je nutné MŠ doložit lékařské potvrzení od odborného lékaře, že dítě má alergii a v jakou roční dobu.  Bez tohoto potvrzení bude dítě bráno jako potenciálně infekční a bude ze školky posláno do domácího léčení.


V případě onemocnění bude neprodleně informován zákonný zástupce telefonicky, který je povinen si pro dítě okamžitě přijít.

Platby ŠKOLNÉ  a STRAVNÉ
Ohledně plateb za školné a stravné se neváhejte kontaktovat s paní Vedoucí ŠJ e-mailem: sjblahoslavova@seznam.cz

V příštím týdnu budou paní učitelky k dispozici vašim dotazům.

Aktuální změny či  informace budeme zprostředkovávat na webu školy, prostřednictvím nástěnek ve vstupech školy či u paní učitelky  jednotlivých tříd.


Kontakty:

Žlutá třída:         zlutatrida@email.cz

Modrá třída:      modratrida@email.cz

Červená třída:   cervenatrida@email.cz

Zelená třída:      tridazelena@email.cz

Telefonicky budou paní učitelky k dispozici na tel: 730 516 684.

Je samozřejmě možné si s paní učitelkou dohodnout i individuální schůzku.

Mateřská škola si velmi váží Vás rodičů a bere Vás jako významné partnery. Je nakloněna spolupráci ve všech směrech i v případě vašeho případného zájmu vytvořit sdružení rodičů či klubu přátel školy.

Kolektiv MŠ

Třídní schůzky se nebudou konat

Milí rodiče,

zítra 9.9. a ve čtvrtek 10.9. měly proběhnout třídní schůzky. Tyto se však nakonec v prezenční formě konat nebudou.

Jak jste jistě zaznamenali, několik školek se již muselo uzavřít. Tato situace není pro nikoho příjemná, a tak se, v součinnosti s městským obvodem, snažíme zavádět taková opatření, jenž by měla směřovat k eliminaci přenosu COVIDU.
Tedy eliminovat shlukování osob na jednom místě ve stejném čase.


Během zítřejšího dne Vám zpracujeme veškeré potřebné informace a zveřejníme je zde na webu školy.

Své případné dotazy můžete směřovat e-mailem na msblahoslavova@seznam.cz

či

msasistent@seznam.cz.

Děkujeme Vám za pochopení, součinnost a spolupráci.

Kolektiv MŠ.

Základní organizační informace od 1. 9. 2020

 • Škola zahájí ve školním roce 2020-2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Další pravidla v návaznosti na protiepidemická opatření: budeme vycházet z tzv. semaforu.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou být do školy vpuštěny.
 • Pokud se u dítěte objeví příznaky, (které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění) je umožněno vzdělávání tohoto dítěte pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí a to písemným potvrzením lékaře.
 • Děti v MŠ roušku nosit nemusí, přesto prosíme zákonné zástupce, aby 1 ks roušky dítěti připravili z preventivních důvodů.
 • Abychom zajistili bezpečnost pro děti a zaměstnance, budeme dbát na to, aby byl pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy omezen na co nejkratší dobu.
 • Prosíme o dodržování:
  • U vstupu do MŠ si prosím desinfikujte ruce.
  • Dítě přichází do MŠ v doprovodu pouze 1 osoby.
 • Musíme dbát opatření vyplývajícího ze semaforu.Škola bude zvažovat nutnost konání některých aktivit (např. kulturní akce).
 • Děti si po příchodu do budovy důkladně myjí ruce  20-30 s. teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popř. provedou desinfekci.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů předmětů.
 • Organizace školy v závislosti na semaforu: Platí obecná doporučení MZd a KHS podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor.
 • Za normální tělesnou teplotu je obecně považována teplota do 37°C
 • Komunikace se ŠJ: pomocí E-stravy, E-mailu, po předchozí dohodě jinak.

Opatření je vydáno v návaznosti na metodický pokyn MŠMT Manuál ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy a školské zařízení.

Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka školy

Informace k nástupu do MŠ

Milí rodiče,

moc Vás zdravím a věřím, že jste odpočatí i po prázdninách po náročném období a připravili jste se na další období, které zase bude náročné jiným způsobem.

My se na vás ve školce už moc těšíme a poctivě se připravujeme.

Abyste měli všechny informace na jednom místě, připravila jsem tento informativní dopis zpracovaný formou otázek a odpovědí.

Jak to bude vypadat první den, když přijdeme do školky?

S dítětem přijdete k mateřské škole, která má dva vchody A a B. U těchto vchodů budou vyvěšeny seznamy dětí jednotlivých tříd. Podle barvy třídy  najdete svou třídu a vejdete s dítětem dle příslušného vchodu. Vchod A= zelená a žlutá třída, Vchod B= červená a modrá třída.

Co si s sebou máme vzít?

Veškeré věci, které dítě s sebou ve školce má, musí být podepsáno.

Je lepší, když dítě své oblečení pozná. Není proto vhodné dávat dítěti úplně nové oblečení.

* papučky

*pohodlné oblečení

* pyžámko

* náhradní oblečení

* porcelánový hrneček – který si dítě pozná a může do myčky

*v průběhu prvního týdne se na všem ostatním domluvíme ve spolupráci s paní učitelkou

Kdy a co budeme platit?

Dle pokynů Vedoucí ŠJ:

1/ STRAVNÉ prosíme o navedení trvalého  příkazu na částku 814 Kč
na účet školní jídelny  22735761/0100 na dobu určitou od srpna 2020 do května 2021 se splatností k 15. dni v měsíci. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte.

2/ ŠKOLNÉ platí všichni vyjma dětí, které před začátkem školního roku dovršily věku 5 let, prosíme o navedení trvalého  příkazu na částku 460 Kč
na účet  22735761/0100 se splatností k 15. dni v měsíci. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte.

Jak dítě psychicky připravit na pobyt ve školce?

Nejdůležitější v tomto směru je brát pobyt ve školce jako pozitivní událost v životě dítěte. Povídat si o tom, že dítě půjde do školky. Nastavit v dítěti postoj, že se jedná o hru s kamarády, odpočinek, zábavu …

Paní učitelka je  kvalifikovaný pracovník ve svém oboru, různorodým situacím, které mohou nastat, rozumí a řeší je potřebným způsobem. U paní učitelky je dítě v dobrých rukách a udělá všechno pro to, aby se dítě dobře cítilo. Nepodlehnout tedy slzičkám u předávání dítěte paní učitelce.

Důležité kontakty:

ŠJ:  sjblahoslavova@seznam.cz, tel: 596 120 452

Sekretariát: msasistent@seznam.cz, tel.: 730 516 684

Během prvních dnů Vám určitě vyvstane mnoho praktických otázek. Rádi Vám je zodpovíme na informativní schůzce, která pravděpodobně proběhne v druhém týdnu září.

Těšíme se na Vás.

S pozdravem Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka MŠ a celý kolektiv

Informace k platbám

Milí rodiče,

s novým školním rokem se v naší školce změní způsob hrazení stravy.
Přecházíme na zálohový systém s vyúčtováním na konci pololetí.
Prosíme všechny rodiče, abyste si nastavili trvalý příkaz na částku 814 Kč
na účet účet školní jídelny    22735761/0100 na dobu určitou od srpna 2020 do května 2021 se splatností k 15. dni v měsíci. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte.
Případné přeplatky Vám budou uhrazeny na Váš účet v lednu a červnu.

Děkujeme za spolupráci.

Kolektiv MŠ

Výše úplaty za školní vzdělávání

Vážení rodiče,

výše úplaty za školní vzdělávání do konce tohoto školního roku jsou pro všechny v této výši:

Z důvodu opatření proti COVID -19:


Březen: 293 Kč
Duben: 0 Kč
Květen: 121 Kč


Červen: 460 Kč

Prázdninový provoz:
Červenec: 105 Kč
Srpen: 110 Kč

Částky se nevztahují pro děti, které dovršily 5 let před datem 31.8.2019 a pro děti, které mají úplatu prominutou na základě §.

Otevřená hřiště v MOaP V

Milí rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že v rámci projektu.

,,Otevřená Hřiště v MOaP V“

bude naše školní hřiště otevřeno ve všední dny veřejnosti a to v měsících: květnu, červnu, září a říjnu.

Pracovní dny:                                     Po-Pá: 15:00-17:00

O víkendech, prázdninách a svátcích – zavřeno.

Dbejte prosím aktuálních bezpečnostních a hygienických opatření nařízených vládou ČR. Dodržujte bezpečné odstupy a netvořte hloučky o více jak 10 lidech.

Noste roušky, pokud se Vás netýká výjimka.

Více informací naleznete v provozním řádu, který je vyvěšen na nástěnce, na webových stránkách: www.blahoslavova.moravskaostrava.cz a na školním hřišti.

Tento projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Monkey Předškolák

Milí rodiče, 

z důvodu koronavirové situace, uzavření mateřské školy jsme nemohli pokračovat v naší předškolní přípravě. Dobrá zpráva je, že budeme pokračovat on-line. Přichystali jsme si s Monkeym pro vás výuková videa, která se zaměřují na oblasti školní zralosti a připravenosti. V průběhu následujících několika týdnů spolu projdeme oblasti, které by dítě, které ukončuje předškolní vzdělávání a nastupuje do první třídy mělo zvládat. Videa mohou být také inspirací pro práci s vašimi dětmi a vy sami si můžete ověřovat vědomosti a dovednosti vašich dětí. Videí bude přibližně 15 a každý týden zveřejním 2-3 videa. Sledujte, prosím, web v sekci „modrá třída“ – „co se děje v naší třídě“ nebo odebírejte tento kanál. Doufám, že se vám videa i vašim dětem budou líbit 🙂

Kanál Monkey předškolák: