Profil Žluté třídy

Vaše děti vzdělávají a vychovávají:

Mgr. Zuzana Stanovská (ředitelka)

Bc. Nicole Vilášková, DiS. (třídní učitelka)

Marie Bulavová (učitelka)

Mgr. Eva Obluková (lektorka angličtiny)

O Vaše děti se starají také správní zaměstnanci:

Pavlína Šuhajdová

Kamila Kundrátová

Žlutá třída se nachází v 1. NP naší mateřské školy ve vchodu A a je laděna do žluté barvy. Je rozdělena na jednu třídu a jednu hernu. Ve třídě se stolečky probíhá ranní scházení, individuální činnosti s dětmi, didaktické hry a stravování. V herně probíhá každý den dopoledne výuka angličtiny, komunitní kruh k danému tématu, řízená činnost, hudební činnosti, hry v koutcích a polední odpočinek. Místnosti jsou vzájemně propojeny.

Věková skupina dětí ve žluté třídě je 2,5 – 4 roky. Ve třídě působí 2 pedagogové, jeden asistent pedagoga a lektorka angličtiny. Vzdělávací nabídka v rámci integrovaných bloků odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, který podléhá RVP PV. V rámci integrovaných bloků plánujeme aktivity k dosažení cílů, které vedou ke splnění očekávaných kompetencí a výstupů. Témata jsou rozdělena na týdny. Každý týden jsou rodičům vyvěšeny informace, o čem si s dětmi povídáme na nástěnce v šatně. Všechny výrobky a pracovní listy dětí jsou také popsány, jaké aktivity jsme dělali, jaké cíle jsme sledovali. U dětí také probíhá logopedická prevence (oromotorická cvičení v ranním kruhu, nácvik dýchání, sluchová diferenciace, rytmizace aj.)

Ve třídě se podařilo navodit příjemnou atmosféru a osvojit si třídní pravidla, které si často připomínáme, aby se děti cítily dobře a v bezpečí.

Každou středu probíhá tzv. „velké cvičení“ v tělocvičně, kde se děti účastní pohybových aktivit, soutěží, her a zábavy. V zimních měsících každý čtvrtek navštěvujeme saunu. Probíhá další spousta kroužků ať externích či interních (viz. nabídka kroužků) např. tenis, plavání, atletika, gymnastika, lyžařský výcvik, angličtina pod vedením lektorky Mgr. Evy Oblukové.

Návštěva z knihovny

Komentáře jsou uzavřeny.