Profil Modré třídy

Vaše děti vzdělávají a vychovávají:

Bc. Monika Zabystrzanová (třídní učitelka)

Mgr. Eva Obluková (lektorka angličtiny)

Marie Jagusztynová Vítková (asistentka pedagoga)

O vaše děti se starají také správní zaměstnanci:

Pavlína Šuhajdová

Kamila Kundrátová      

Modrá třída se nachází v přízemí naší mateřské školy ve vchodu B a je laděna do modré barvy. Je rozdělena na 2 herny a jednu třídu se stolečky, místnosti jsou vzájemně propojeny. V modré třídě se nacházejí děti od 5 – 6 let  – většinou předškoláci (popř. 7 let s odloženou školní docházkou). Ve třídě působí 1 pedagog, 1 asistent pedagoga a 1 pedagog pro rozšířenou výuku jazyků – angličtinu. Vzdělávací nabídka v rámci integrovaných bloků odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, který podléhá RVP PV. V rámci integrovaných bloků plánujeme aktivity k dosažení cílů, které vedou k splnění očekávaných kompetencí a výstupů. Témata jsou rozdělena na týdny. U dětí také probíhá logopedická prevence (oromotorická cvičení v ranním kruhu, nácvik dýchání, procvičování fixovaných hlásek, sluchová diferenciace, rytmizace aj.). Celým letošním školním rokem stejně tak jako loni třídou prostupuje téma „krteček“, děti motivujeme motivační tabulkou „cesta krtečka a jeho kamaráda Monkeyho kolem světa“. Ve třídě se podařilo navodit příjemnou atmosféru a osvojit si „krtečkova pravidla“. Každou středu děti docházejí do sauny, každý čtvrtek se účastníme pohybových aktivit v tělocvičně. Od října se budeme účastnit pohybové průpravy – tenisu, na jaře pak plavání a lyžařského výcviku. Děti mají také možnost se ve spolupráci s jinými organizacemi pravidelně účastnit kroužků –  tenisu, atletiky, gymnastiky, výtvarné výchovy, angličtiny.

Komentáře jsou uzavřeny.